Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 343/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku

Uchwała Nr 343/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Zbyć w formie sprzedaży w drugich przetargach ustnych nieograniczonych działki położone w Kijewie, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, przeznaczone  pod działalność gospodarczą, oznaczone w ewidencji gruntów:

 

-        nr 41/14 o powierzchni 2,4745 ha,

-        nr 32/12 o powierzchni 0,8688 ha,

-        nr   41/8 o powierzchni 0,6324 ha.

§  2.   Ceny i wadia dla ww. działek ustala na kwoty:      

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Cena nieruchomości

 

Wadium

 

41/14

 

600 000 zł + 23% VAT

 

60 000 zł

 

32/12

 

165 000 zł + 23% VAT

 

16 000zł

 

41/8

 

  90 000 zł + 23% VAT

 

10 000 zł

§  3.  Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. odpowiednio:

-        dla działki nr 41/14 - nie później niż w dniu 23 sierpnia 2013 r.

-        dla działek nr: 32/12, 41/8 - nie później niż w dniu 12 lipca 2013 r.

§ 4. Otwarcie przetargów nastąpi odpowiednio:

-        na działkę nr 41/14: w dniu 30 sierpnia 2013 r., o godz. 1000

-        na działkę nr 32/12: w dniu 19 lipca 2013 r. , o godz. 1200

-        na działkę nr   41/8: w dniu 19 lipca 2013 r. , o godz. 1300      

w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały  Nr 343/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 

z dnia 28 maja 2013 roku

 

w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

W dniu 15 lutego 2013 r. oraz 12 kwietnia 2013 r. komisja przetargowa przeprowadziła pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 41/14 (15.02.2013 r.), 32/12 oraz 41/8 (12.04.2013 r.), stanowiące własność Powiatu Średzkiego. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Po upływie terminów określonych w przepisach, Zarząd postanowił zorganizować drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:33:39)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (05/06/2013 11:01:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (05/06/2013 11:01:11)
Lista wiadomości