Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 342/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 roku

Uchwała Nr 342/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2013 r., poz. 595), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zbyć w formie sprzedaży w drugich przetargach ustnych nieograniczonych działki położone w Kijewie, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, przeznaczone  pod działalność gospodarczo - przemysłową, oznaczone w ewidencji gruntów:

-        nr 155/25 o powierzchni 0,4785 ha,

-        nr 155/26 o powierzchni 0,4536 ha,

-        nr 155/29 o powierzchni 0,3760 ha,

-        nr 155/30 o powierzchni 0,3902 ha,

-        nr 155/31 o powierzchni 0,4880 ha,

wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapewniającej dostęp do drogi publicznej.

§  2.   Ceny wywoławcze oraz wadia dla ww. działek ustala na kwoty:      

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Cena wywoławcza

 

Wadium

 

155/25

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

505 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

50 000 zł

 

155/26

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

205 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

20 000 zł

 

155/29

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

155 000 zł

(+ 23%  VAT)  

 

15 000 zł

 

155/30

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

295 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

30 000 zł

 

155/31

+ udział w wys. 1/6 w dz. 155/28

 

400 000 zł

(zwolnienie z podatku VAT)

 

40 000 zł

 

§ 3. Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. odpowiednio:

-  dla działki nr 155/25 - nie później niż w dniu 23 sierpnia 2013 r.

-  dla działek nr: 155/26, 155/29, 155/30, 155/31 - nie później niż w dniu 12 lipca 2013 r.

§ 4. Otwarcie przetargów nastąpi odpowiednio:

-        na działkę nr 155/25: w dniu 30 sierpnia 2013 r. , o godz. 900

-        na działkę nr 155/26: w dniu 19 lipca 2013 r. , o godz. 800

-        na działkę nr 155/29: w dniu  19 lipca 2013 r. , o godz. 900

-        na działkę nr: 155/30: w dniu  19 lipca 2013 r. , o godz. 1000

-        na działkę nr: 155/31: w dniu  19 lipca 2013 r. , o godz. 1100

w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały  Nr 342/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 

z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie formy i warunków drugich przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

W dniu 15 lutego 2013 r. komisja przetargowa przeprowadziła pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kijewie, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 155/25, 155/26, 155/29, 155/30, 155/31, stanowiących własność Powiatu Średzkiego wraz z udziałem wynoszącym po 1/6 w prawie własności działki nr 155/28 o powierzchni 0,3049 ha, zapewniającej dostęp do drogi publicznej. Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym. Po upływie terminów określonych w przepisach, Zarząd postanowił zorganizować drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 12:33:02)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (05/06/2013 11:05:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (05/06/2013 11:05:13)
Lista wiadomości