Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 341/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.
 

Uchwała Nr 341/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

Na postawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595) i art. 36a ust. 1,2 i 13 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2013 r. na okres do 31 sierpnia 2018 r. powierza się stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Pani Annie Podbielskiej.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 341/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

            W dniu 27 maja 2013 r. przeprowadzono Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w rodzie Wielkopolskiej. W wyniku przeprowadzonego Konkursu, Komisja Konkursowa wniosła, aby powierzyć stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej Pani Annie Podbielskiej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 10:30:48)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/06/2013 10:31:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (05/06/2013 09:12:33)
Lista wiadomości