Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 337/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.
 

Uchwała Nr 337/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.

            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ) i art. 38 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku  o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami ) w związku § 1 uchwały  Nr XXXVI/204/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Odwołuje się z dniem 31 sierpnia 2013 roku Panią Marię Stępień  ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 337/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie.

            Rada Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr XXXVI/204/2013  rozwiązała z dniem 31 sierpnia 2013 r. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie. Zgodnie z art. 38, ust. 1 pkt 2 Starosta Średzki pismem EK.2111.5.2013  z dnia 17 maja 2013 r. wystąpił z wnioskiem do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o wydanie opinii w sprawie odwołania Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Wójkiewicza w Łęknie. W odpowiedzi na ww. pismo Wielkopolski Kurator Oświaty wydał opinię pozytywną.
W związku z powyższym  podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 09:57:25)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/06/2013 09:57:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (03/06/2013 09:57:59)
Lista wiadomości