Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 336/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 maja 2013 r.
 

Uchwała Nr 336/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego 
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 595), art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz art. 15 ust.2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXV/ 199/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Średzkiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2013, Zarząd Powiatu  uchwala, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania ofert złożonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powołuje Komisję Konkursową , zwaną dalej Komisją, w następującym składzie:

1)Przewodnicząca Komisji:

 • Bernadeta Staszak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Środzie Wlkp.,

2)Członkowie Komisji:

 • Kazimiera Bugaj - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.,
 • Marek Witczak - Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.
 • Jerzy Skrobiszewski - osoba reprezentująca Wielkopolski Związek Inwalidów Narządu Ruchu w Poznaniu- Prezes KOŁA  ŚRODA WLKP.,
 • Florian Karbowiak - osoba reprezentująca Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Przewodniczący Zarządu Rejonowego w Środzie Wlkp.

§ 2. Regulamin pracy Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu i  Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 336/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku


w sprawie powołania  Komisji Konkursowej w celu  opiniowania ofert złożonych przez fundacje i organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zgodnie  art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) istnieje  możliwość zlecania przez samorząd powiatu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym. Z kolei zapis art.15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) stanowi, że w celu opiniowania ofert złożonych w ramach ogłaszanych konkursów, organ administracji publicznej powołuje komisję konkursową. W związku z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

 

Załącznik
do uchwały Nr 336/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 maja 2013 roku

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ
W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA  REALIZACJĘ W FORMIE WSPIERANIA ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ

 

§1. Regulamin określa zasady, formę i tryb pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

§2. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją, ma na celu zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji  w formie wspierania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.

§3. 1.Pracą Komisji konkursowej kieruje Przewodnicząca Komisji.
2. Posiedzenia Komisji są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącą.
3. Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie posiedzenia pisemnie.
4. Posiedzenie uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim ponad połowa składu Komisji.
5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej  liczby głosów,  rozstrzyga głos Przewodniczącej Komisji.

§4. 1.W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki określone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 267) dotyczące wyłączenia pracownika.
2. Każdy członek Komisji, przed rozpoczęciem jej prac , po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przesłanka dotycząca wykluczenia członka Komisji Konkursowej z prac Komisji, wykluczenia dokonuje Przewodnicząca, a w przypadku gdy sytuacja taka dotyczy Przewodniczącego - Zarząd Powiatu Średzkiego

§5. 1. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonania ich oceny formalnej zgodnie z §5 ust.2 dokonują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp.:
a) Kazimiera Bugaj - Referent
b) Iwona Garczyk - Pracownik socjalny,

2. Przy ocenie formalnej złożonych ofert bierze się pod uwagę :

 • czy  podmiot  składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia ,
 • terminowość złożenia oferty,
 • czy zadanie z oferty odpowiada zadaniu z otwartego konkursu ofert.

3.Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert Komisja zapoznaje się z oceną formalną każdej oferty.

§6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie według poniższej tabeli:

Kryteria oceny

Ilość pkt Maksymalnailość pkt
1.Możliwość i jakość  realizacji zadania przez oferenta:   9
a)możliwości organizacyjne: zasoby rzeczowe i kadrowe                              do wykorzystania przy realizacji zadania 1-3  
b) kwalifikacje kadry, przy udziale których oferent będzie realizować    zadanie 1-3  
 c) innowacyjność oraz  przewidywane efekty realizowanego zadania, korzyści wynikające  z realizacji zadania dla mieszkańców powiatu średzkiego 1-3  
2.Kalkulacja kosztów realizacji zadania:   6
a)zasadność przedstawionego kosztorysu w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania , realność  przyjętych stawek jednostkowych , przejrzystość  kalkulacji kosztów 1-3  
b)wkład własny oferenta :zaangażowanie środków finansowych i/lub  udział wkładu osobowego  w realizacje zadania 1-3  
 3.Posiadane  doświadczenie niezbędne do realizacji zadania   6
a) dotychczasowe doświadczenie oferenta przy realizacji podobnych zadań 1-3  
b)dotychczasowe doświadczenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. we współpracy z oferentem, w tym rzetelność, terminowość wykonywania zadań  i prawidłowość rozliczenia otrzymanych na ten cel środków finansowych 1-3  
 Razem   21

Za ofertę ocenioną pozytywnie uważa się każdą ofertę, która uzyskała średnio powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów.

§ 7.1. Z czynności Komisji sporządza się protokół , który wraz z listą zaopiniowanych ofert przekazany zostaje Zarządowi Powiatu w Środzie Wlkp.
2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji,
2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej uczestniczących w posiedzeniu,
3) liczbę złożonych ofert,
4) liczbę ofert odrzuconych z przyczyn formalnych,
5) liczbę pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych ofert,
6) wskazanie wybranej oferty lub ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta - wraz z uzasadnieniem,
7) propozycję wysokości dotacji,
8) podpisy członków Komisji.

§ 7. Ostateczną decyzję w zakresie udzielenia dotacji oraz jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Średzkiego.

§ 8. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 9. Komisja konkursowa ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp. decyzji o udzieleniu dotacji na realizację zadania.

Załącznik:

 • Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej - do pobrania (plik doc)

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (03/06/2013 09:25:40)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (03/06/2013 09:25:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (04/06/2013 08:02:03)
Lista wiadomości