Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 334/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 maja 2013 roku

 

Uchwała Nr 334/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 maja 2013 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

Na podstawie art. 36a ust. 6 i 9  ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.1 Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej.

2. W skład Komisji, o której mowa w §1.1 wchodzą:

 

- Zdzisław Jędrzak                 przedstawiciel organu prowadzącego przewodniczący komisji

- Anna Zimoch                       przedstawiciel organu prowadzącego

- Radosław Tomczak             przedstawiciel organu prowadzącego

- Krzysztof Skrętny               przedstawiciel Kuratorium Oświaty

- Krzysztof Krajewski            przedstawiciel Kuratorium Oświaty

- Violetta Dąbek                    przedstawiciel rady pedagogicznej

- Jacek Gabała                       przedstawiciel rady rodziców

- Piotr Lepczyński                  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

§ 2.1 Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej.

 

2. W skład Komisji, o której mowa w §2.1 wchodzą:

 

-  Zdzisław Jędrzak                przedstawiciel organu prowadzącego przewodniczący komisji

- Anna Zimoch                       przedstawiciel organu prowadzącego

- Radosław Tomczak             przedstawiciel organu prowadzącego

- Krzysztof Skrętny              przedstawiciel Kuratorium Oświaty

- Krzysztof Krajewski            przedstawiciel Kuratorium Oświaty

- Halina Kulińska                   przedstawiciel rady pedagogicznej

- Eugeniusz Karpiński            przedstawiciel rady rodziców

- Piotr Lepczyński                 przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 3.1 Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia  kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

 

2. W skład Komisji, o której mowa w §3.1 wchodzą:

 

- Zdzisław Jędrzak                 przedstawiciel organu prowadzącego przewodniczący komisji

- Anna Zimoch                       przedstawiciel organu prowadzącego

- Radosław Tomczak             przedstawiciel organu prowadzącego

- Krzysztof Skrętny               przedstawiciel Kuratorium Oświaty

- Krzysztof Krajewski            przedstawiciel Kuratorium Oświaty

- Beata Wojciechowska         przedstawiciel rady pedagogicznej

- Rafał Ladrowski                  przedstawiciel rady rodziców

- Piotr Lepczyński                  przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

§ 4. Komisje określone w §1,2,3 działają w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej  placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 ze zmianami).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie do
Uchwały Nr 334/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia kandydata na stanowiska dyrektora: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

 

Na podstawie  art. 36a pkt 5 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 roku Dz. U. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) organ prowadzący szkołę powołuje komisję konkursową w następującym składzie:

a)  trzech przedstawicieli:

- organu prowadzącego szkołę lub placówkę

b)  dwóch przedstawicieli

- organu sprawującego nadzór pedagogiczny

c) po jednym przedstawicielu

- rady pedagogicznej

- rady rodziców

- zakładowych organizacji związkowych.

Z uwagi na fakt iż wymienione wyżej organy i organizacje podały dane swoich przedstawicieli oraz w związku ze złożeniem do 15 maja 2013 r. ofert konkursowych przez kandydatów do konkursów, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/05/2013 13:35:46)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (17/05/2013 14:42:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (17/05/2013 14:42:16)
Lista wiadomości