Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 330/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 maja 2013 roku

Uchwała Nr 330/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013

Na podstawie § 1, 2, 4, 5, 10 i 12 Uchwały Nr XXXIII/188/2013 Rady Powiatu Średzkiego   z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2013 w wysokości:

            -   89,50 zł na jednego ucznia technikum uzupełniającego dla dorosłych,

            -   88,50 zł na jednego ucznia szkoły policealnej

            -   82,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

            -   81,00 zł na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla  dorosłych,

            -  454,33 zł na jednego ucznia w liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.

§ 2.  Planowana roczna liczba uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Średzki podana przez organy prowadzące do 30 marca 2013 r., na których przysługuje dotacja:

- Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec" - 826 uczniów.

- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec"- 172 uczniów.

- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec" - 580 uczniów.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 2 -letnie) - 400 uczniów.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 3-letnie) - 1785 uczniów.

- Szkoła Policealna „Szkoleniowiec" - 218 uczniów.

- Technikum Uzupełniające w Krzykosach - 14 uczniów.

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wlkp. - 458 uczniów.

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.- 200 uczniów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr 304/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2013 roku w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013.

 § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  2013 roku.

           

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 330/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 16 maja 2013 roku

 

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013

           

Na podstawie Uchwały Nr XXXIII/188/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 stycznia 2013 r.  sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych  i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkoły lub obowiązek nauki, otrzymują  na każdego ucznia dotację w wysokości przewidzianej  na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Średzki. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości 50% ustalonych w budżecie Powiatu Średzkiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Średzkiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawa do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju. Wysokość dotacji na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły przyjęto na podstawie informacji otrzymanej z Powiatu Poznańskiego o wydatkach bieżących ponoszonych na jednego ucznia na prowadzenie następujących typów szkół:

- uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( 2 -letnie),

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( 3 -letnie),

- szkoła policealna dla dorosłych,

- technikum uzupełniające dla dorosłych,

gdyż Powiat Średzki nie prowadzi wyżej wymienionych typów szkół.

Wysokość dotacji dla Niepublicznego Liceum ogólnokształcącego w Środzie Wlkp. (dla młodzieży) przyjęto na podstawie metryczki subwencji oświatowej na rok 2013.

W związku z powyższym roczna wysokość dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia się następująco:

- Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec" - 826 uczniów x 89,50 zł = 73.927,00 zł

- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec"- 172 uczniów x 82 zł = 13.932,00 zł

- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec" - 580 uczniów x 82 zł = 47.560 ,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 2 -letnie) - 400 uczniów x 81 zł = 32.400,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 3-letnie) - 1785 uczniów x 82 = 146.370,00 zł

- Szkoła Policealna „Szkoleniowiec" - 218 uczniów x 88,50 zł = 19.293,00 zł

- Technikum Uzupełniające w Krzykosach - 14 uczniów x 89,50 zł  = 1.253,00 zł

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., - 200 x 454,33 = 90.866,00 zł

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wlkp., 458 x 82= 37.556,00 zł.

Środki finansowe na przedstawione powyżej wysokości dotacji zaplanowane są w planie wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  na rok 2013 w związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/05/2013 13:26:10)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (17/05/2013 13:26:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/05/2013 13:26:21)
Lista wiadomości