Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 328/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr 328/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2013 roku


w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

 

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 25b, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Uchwały Nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28.08.2012 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat i ich wysokości oraz uchwały Nr 307/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność powiatu Średzkiego, w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela bonifikaty w wysokości 95% od cen sprzedaży lokali mieszkalnych nr 1 i nr 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej ustalonych odpowiednio na kwoty:

-            lokalu nr 1 - 115 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)

-            lokalu nr 3 -   97 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)

zbywanych na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku posadowionym na działce położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4, oznaczonej nr 3184/2 o powierzchni 0,0843 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00031284/2, stanowiącej współwłasność Powiatu Średzkiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki


Uzasadnienie
do Uchwały  Nr 328/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku położonym  w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4, sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców

W dniu 28 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXVI/145/2012 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości, w której wyraziła zgodę na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4. Jednocześnie Rada wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych na rzecz najemców według następujących stawek procentowych:

1)      95% przy jednoczesnej sprzedaży 2 lokali i uiszczeniu należności jednorazowo,

2)      90% przy sprzedaży jednego mieszkania i uiszczeniu należności jednorazowo,

3)      85% przy uiszczeniu należności w ratach.

Ceny lokali zostały ustalone przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2012 r. (uchwała Nr 307/2013 z dnia 25 lutego 2013 r.) na kwoty:

-            lokalu nr 1 - 115 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)

-            lokalu nr 3 -   97 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)

Z uwagi na fakt, że dotychczasowi najemcy złożyli stosowne wnioski o jednoczesne nabycie zajmowanych przez nich lokali, w których oświadczyli że wyrażają zgodę na ceny i warunki ustalone w ofercie oraz że uiszczą opłaty jednorazowo, został spełniony warunek określony w uchwale Rady Powiatu, pozwalający na udzielenie 95% bonifikaty. W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.


Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (07/05/2013 10:09:08)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (07/05/2013 10:09:20)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (07/05/2013 10:09:20)
Lista wiadomości