Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 324/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

Uchwała  Nr 324/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

Na podstawie art. 36a ust.1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) w związku z §1 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373 ze zmianami) uchwala, co następuje

§ 1.1. Ogłasza się konkursy na stanowiska:

- Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej,

- Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej,

- Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

 

2. Konkursy zostaną przeprowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz.373 ze zmianami).

 

3. Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Średzki
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 324/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej, Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej.

 

Na podstawie art. 36a, ust. 1 i 2, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę, którym zgodnie z art. 5c, jest Zarząd Powiatu Średzkiego. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w drodze konkursu, który ogłasza zarząd powiatu.

W związku z tym, że z dniem 1 września 2013 r. rozpoczyna działalność nowa placówka- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej (Uchwała Nr XXXVI/206/2013 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej) oraz tym, że z dniem 31 sierpnia 2013 r. kończy się kadencja dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej i dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Załącznik do
Uchwały  Nr 324/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 29 kwietnia 2013 roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSACH

Starosta Średzki

ogłasza konkursy na stanowiska Dyrektorów:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej

ul .Paderewskiego 27, 63-000 Środa Wielkopolska

Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Kosynierów 2b, 63-000 Środa Wielkopolska

Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej

ul. Ks. Kegla 1a, 63-000 Środa Wielkopolska

 

I. Do konkursów mogą przystąpić osoby, która spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zmianami):

 

1. Stanowisko dyrektora centrum i zespołu szkół może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub szkole wchodzącej w skład centrum lub zespołu szkół, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe, stanowisko dyrektora liceum ogólnokształcącego może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w liceum ogólnokształcącym.

 

Kandydat na dyrektora szkoły powinien spełniać następujące wymagania:

 

1) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 

2) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 

3) uzyskał:

a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

-  przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art.36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 

4) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

5) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz.674 ze zmianami), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 ze zmianami), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 

6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

7) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 

8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 14, poz.114 ze zmianami).

 

2. Stanowisko dyrektora może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 

2) ukończyła studia magisterskie;

 

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 

4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;

 

5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

6) spełnia wymagania określone w pkt 1 pkt 1, 4, 6 i 8.

 

Oferty osób przystępujących do konkursów powinny zawierać dokumenty określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zmianami):

 

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

 

2. Poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 

3. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

-   stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

-   stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

4. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3;

 

5. Oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 

6. Zaświadczenie lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 

7. Oświadczenia, że przeciwko kandydatowi me toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 

8. Oświadczenia, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

9. Oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 ze zmianami);

 

10. Oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 63, poz. 425, ze zmianami) - w przypadku kandydata, którym jest dyrektor publicznej szkoły;

 

11. Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopi aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 

12. Oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i  nauczyciela akademickiego;

 

13. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r Nr 97, poz.674, ze zmianami) lub w art.140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365, ze zmianami) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 

14. Oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 

15. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III. Oferty  należy składać osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego przy ulicy Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska w zamkniętych kopertach z podanym imieniem, nazwiskiem i  adresem zwrotnym oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej", lub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Środzie Wielkopolskiej", lub „Konkurs na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej" lub pocztą na adres Starostwa, w terminie do dnia 15 maja 2013 r. godzina 15:00.

Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

IV. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Starostę Średzkiego

V O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (29/04/2013 14:27:55)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (29/04/2013 14:28:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (29/04/2013 14:28:11)
Lista wiadomości