Wyszukiwarka:

Uchwała nr 322/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 322/ 2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r.  poz.182) w związku z art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia przedłożyć Radzie  Powiatu  Średzkiego ocenę zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

załącznik - do pobrania

 

Uzasadnienie
 do Uchwały nr 322/ 2012 
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 19 kwietnia 2013 roku

w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Średzkiego  oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Średzkiego

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182) gmina, powiat i samorząd województwa przygotowują ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ust. 4 powołanego wyżej artykułu stanowi, iż organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, co roku do dnia 30 kwietnia odpowiednio radzie gminy, radzie powiatu, a do dnia 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej. Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny. Zasoby pomocy społecznej Powiatu Średzkiego , określone w przedłożonej ocenie, obejmują w szczególności infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe i nakłady finansowe na zadania pomocy społecznej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (23/04/2013 13:46:47)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (23/04/2013 14:03:35)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (23/04/2013 14:03:35)
Lista wiadomości