Wyszukiwarka:

Uchwała nr 320/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Uchwała nr 320/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku". 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 i art. 19 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w  2013 roku".

§ 2. 1. Powołuje komisję przetargową - zwaną dalej Komisją - do przygotowania i przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w § 1 uchwały, w następującym składzie:

-         Maria Bochyńska - Przewodnicząca

-         Anna Ambroży - Sekretarz

-         Bożena Waligóra - członek

-         Monika Kajdasz - członek

2. Komisja realizuje swoje zadania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji Przetargowej stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2012 Starosty Średzkiego z dnia 27 lutego 2012 r. oraz przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Powierza, niżej wymienione czynności, następującym członkom Komisji:

1)      Bożena Waligóra - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sporządzenie projektu umowy, określenie warunków udziału w postępowaniu,

2)      Monika Kajdasz - ustalenie wartości przedmiotu zamówienia, określenie warunków udziału w postępowaniu,

3)      Bożena Waligóra, Monika Kajdasz, Maria Bochyńska, Anna Ambroży - opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału i określenie kryteriów oceny ofert.

4. Postępowanie przeprowadza Wydział Organizacyjno-Prawny.

5. Do kontaktów z oferentami i do udzielania wykonawcom wyjaśnień treści SIWZ upoważnia następujące osoby wchodzące w skład Komisji:

-         Marię Bochyńską,

-         Annę Ambroży,

-         Bożenę Waligórę.

§ 3. 1. Do zatwierdzania wszelkich czynności Komisji, o których mowa w pkt 2 ppkt 10 Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej opisanego w § 2 ust. 2 uchwały, upoważnia, z zastrzeżeniem wynikającym z ust. 2 niniejszego paragrafu, Starostę Średzkiego lub podczas jego nieobecności Wicestarostę.

2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona Zarząd Powiatu Średzkiego, zatwierdzając propozycję Komisji.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do uchwały nr 320/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".

 

Realizując postanowienia uchwały Nr XXXVIII/220/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010 - 2032" oraz w związku z przystąpieniem w roku 2013 do realizacji zadania pn. „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy, który będzie realizował ww. zadanie.  Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (16/04/2013 08:32:29)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (16/04/2013 08:32:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (16/04/2013 08:32:41)
Lista wiadomości