Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 319/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku

Zmiany do uchwały:

Uchwała Nr 319/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 400 a ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XXXVIII/220/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010-2032", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustanawia się Regulamin wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 319
/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustanowienia Regulaminu wykonania i finansowania zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku". 

 

W związku z realizacją „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Powiatu Średzkiego na lata 2010-2032" oraz przystąpieniem do realizacji zadania pn.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego" niezbędnym jest opracowanie regulaminu wykonania i finansowania w/w zadania, w celu ujednolicenia zasad i trybu postępowania przy wykonywaniu zadania i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie tego zadania. Regulamin określa szczegółowo postępowanie przy realizacji przedsięwzięcia, zasady i środki na finansowanie przedsięwzięcia oraz warunki jakie musi spełniać wnioskodawca uprawniony do udziału w realizacji tego przedsięwzięcia. Załącznikiem do regulaminu jest wzór wniosku, opracowany w celu ułatwienia weryfikacji i sprawdzenia złożonych wniosków o udział w realizacji przedsięwzięcia. Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Zarząd Powiatu Średzkiego jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zadania.

Załącznik
do Uchwały Nr 319/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2013 r.

 

Regulamin wykonania  i  finansowania  zadania p. n.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".

Rozdział  I
Założenia ogólne     

                                                                               

§ 1

1.      Regulamin wykonania i finansowania zadania p. n.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku", zwany dalej „Regulaminem", określa zasady i tryb postępowania przy wykonaniu zadania i rozliczaniu środków finansowych na wykonanie tego zadania.

2.      Zadanie polegać będzie na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów o kodach:17 06 01 - materiały izolacyjne zawierające azbest oraz 17 06 05 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, powstałych przy likwidacji lub wymianie pokryć dachowych lub elewacji z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie powiatu średzkiego.

3.      W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

4.      Procedury z zakresu postępowania objętego przedmiotem niniejszego Regulaminu nadzoruje Starostwo Powiatowe w Środzie Wielkopolskiej zwane dalej Starostwem.

 

Rozdział II 

Środki na finansowanie przedsięwzięcia

§ 2

1.      Środki na finansowanie w/w przedsięwzięcia pochodzić będą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (do 50% kosztów kwalifikowalnych) i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (co najmniej 35% kosztów kwalifikowalnych) oraz budżetów Gmin wchodzących w skład Powiatu Średzkiego.

2.      Środki NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w Poznaniu zaplanowane w formie dotacji na wsparcie realizacji wyżej opisanego przedsięwzięcia wynoszą ogółem do kwoty 88 000,00 zł (słownie: osiemdziesiątosiemtysięcyzłotych 00/100).

3.      Kwota dotacji do przekazania przez WFOŚiGW w Poznaniu będzie stanowić 85% kosztów kwalifikowalnych całego przedsięwzięcia

4.        Środki zadeklarowane przez Gminy wynoszą odpowiednio:

a.                  Dominowo                 -   1 500,00 zł (słownie: tysiącpięćsetzłotych 00/100),

b.                  Krzykosy                   -   2 530,00 zł (słownie: dwatysiącepięćsettrzydzieścizłotych

                                                                          00/100),

c.                   Nowe Miasto                -   2 000,00 zł (słownie: dwatysiącezłotych 00/100),

d.                  Środa Wielkopolska      - 6 000,00 zł (słownie: sześćtysięcyzłotych 00/100),

e.                  Zaniemyśl                     -  3 500,00 zł (słownie: trzytysiącepięćsetzłotych 00/100).

5.      Środki finansowe zadeklarowane przez Gminy na realizację przedsięwzięcia zostaną przekazane do Starostwa na podstawie zawartej umowy dotacji.

6.      Uwzględniając wysokość środków zaplanowanych do przekazania przez WFOŚiGW w Poznaniu i zadeklarowanych do przekazania przez poszczególne Gminy, ustala się limit środków w 2013 r. do wykorzystania na finansowanie realizacji przedsięwzięcia opisanego w § 1 ust. 2 przez poszczególne Gminy w złotych:

a.      Dominowo -  10 000,00 zł

     (słownie: dziesięćtysięcyzłotych 00/100),

b.      Krzykosy -  16 864,00 zł

     (słownie: szesnaścietysięcyosiemsetsześćdziesiątczteryzłote 00/100),

c.      Nowe Miasto -13 333,00 zł

      (słownie: trzynaścietysięcytrzystatrzydzieścitrzyzłote 33/100),

d.     Środa Wielkopolska -  40 000,00 zł

     (słownie: czterdzieścitysięcyzłotych 00/100),

e.       Zaniemyśl -  23 333,00 zł

     (słownie: dwadzieściatrzytysiącetrzystatrzydzieścitrzyzłote 00/100).

7.      Powiat Średzki finansuje przedsięwzięcie opisane w § 1 ust. 2 w wysokości 100% całkowitych kosztów tego przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem § 2 ust. 8.

8.      Koszty poniesione przez Powiat nie mogą przekroczyć 5 000,00 zł (słownie: pięćtysięcyzłotych 00/100) dla jednego Wnioskodawcy.

Rozdział III 

Wnioskodawcy uprawnieni do udziału w realizacji przedsięwzięcia

§ 3

1.      W realizacji przedsięwzięcia opisanego w § 1 ust. 2 mogą brać udział osoby fizyczne, jednostki organizacyjne powiatu i gmin, jednostki OSP, wspólnoty mieszkaniowe oraz parafie, zwani dalej Wnioskodawcami, których nieruchomości położone są na terenie powiatu średzkiego i którzy złożą wniosek do Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

2.      Wnioskodawca, o którym mowa w § 3 ust. 1 musi spełniać następujące warunki:

a.      być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości,

b.      być użytkownikiem wieczystym lub współużytkownikiem wieczystym nieruchomości,

c.       być zgłoszonym w ewidencji (baza azbestowa) prowadzonej przez właściwą Gminę.

3.      W przypadku nieruchomości, których prawa wskazane w § 3 ust. 2 przysługują więcej niż jednej osobie konieczne jest podpisanie wniosku, jak i spełnienie innych wymogów przewidzianych w regulaminie przez wszystkie te osoby lub załączenie pełnomocnictwa.

4.      W przypadku, gdy Wnioskodawca posiada tytuł prawny inny niż wskazany w § 3 ust. 2, do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela (współwłaścicieli) nieruchomości i pełnomocnictwo do podejmowania czynności związanych z realizacją zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 w jego imieniu.

5.      Wykonanie zadania, o którym mowa  w § 1 ust. 2 nie może dotyczyć obiektów  związanych z działalnością gospodarczą, w tym działalności rolniczej.

6.      Osoby zainteresowane udziałem w realizacji przedsięwzięcia winny złożyć pisemny wniosek w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp., na formularzu stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.

Formularz wniosku będzie można pobrać w Urzędzie Gminy właściwym według miejsca położenia nieruchomości, w Starostwie oraz  na stronie internetowej Starostwa (www.srodawlkp-powiat.pl).

Rozdział IV 

Zasady finansowania przedsięwzięcia

§ 4

1.        Finansowaniu będą podlegały koszty związane z:

- usuwaniem (demontażem) elementów obiektów budowlanych zawierających azbest,

- zabezpieczeniem folią,

- przygotowaniem do transportu i załadunkiem,

- transportem i przekazaniem odpadów na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwianie tego rodzaju odpadów.

2.        W uzasadnionych przypadkach, finansowaniu będą podlegały koszty związane tylko z transportem i unieszkodliwianiem odpadów azbestowych.

3.        Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 6  będą rozpatrywane i weryfikowane według kolejności ich złożenia w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. aż do wyczerpania limitów określonych w § 2 ust. 6.

4.        Termin przyjmowania wniosków ustala się od dnia 15 kwietnia do dnia 31 lipca 2013 r. z zastrzeżeniem § 4 ust. 5.

5.        W przypadku, gdy limit środków, o którym mowa w § 2 ust. 6 do wykorzystania przez daną Gminę nie zostanie przez nią wykorzystany, dopuszcza się składanie  wniosków w Starostwie po dniu 31 lipca 2013 r., ale nie później niż do dnia 31 sierpnia 2013 r.

6.        W przypadku, gdy limit środków do wykorzystania przez daną Gminę nie zostanie przez nią wykorzystany, będzie istniała możliwość przesunięcia środków z WFOŚiGW  w Poznaniu przyznanych dla tej Gminy na rzecz innej Gminy, która wykorzysta już swój limit środków, pod następującymi warunkami:

a. Gmina, która nie wykorzystała środków musi wyrazić pisemną zgodę na rezygnację ze środków z WFOŚiGW w Poznaniu w części niewykorzystanej,

b.    Gmina, której przyznane zostaną dodatkowe środki musi zwrócić się z pisemnym wnioskiem do Zarządu Powiatu o dodatkowe dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu i złożyć deklarację, że dołoży środki własne z budżetu Gminy  w wysokości 15% otrzymanego dofinansowania.

7.        Środki z budżetu Gminy niewykorzystane przez Gminę będą Gminie zwrócone najpóźniej w ciągu 15 dni od dnia wykorzystania dotacji.

 

Rozdział V 

Postępowanie przy realizacji przedsięwzięcia

§ 5

1.      Wnioski złożone w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. będą podlegać weryfikacji i sprawdzeniu przez pracowników Wydziału Środowiska tut. Starostwa.

2.      Starostwo zastrzega sobie prawo do kontroli złożonych wniosków i kontroli realizacji przedsięwzięcia przed jego rozpoczęciem jak i na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia przez swoich pracowników.

3.      Wnioskodawca i Wykonawca, o którym mowa w § 6 ust. 1, na żądanie kontrolującego, zobowiązani są udzielić wszelkich wyjaśnień i informacji w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

4.      Po akceptacji wniosków i ich pozytywnym rozpatrzeniu przez Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej, Wykonawca przystąpi do realizacji przedsięwzięcia.

5.      Przed rozpoczęciem prac na danej nieruchomości, zostanie zawarta umowa pomiędzy Wykonawcą prac a Wnioskodawcą.

6.      Przed wywiezieniem odpadów azbestowych na składowisko, zostanie zważona przez Wykonawcę ilość odpadów, a następnie sporządzona karta przekazania odpadu i na tej podstawie określona zostanie końcowa wartość realizacji przedsięwzięcia dla każdego z Wnioskodawcy.

    

§ 6

1.      Wykonawca prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu wyłoniony zostanie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w drodze przetargu nieograniczonego.

2.      Organizatorem postępowania w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego będzie Zarząd Powiatu w Środzie Wielkopolskiej.

3.      Wnioskodawca zobowiązany jest w zależności od charakteru wykonywanych prac zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami Prawa budowlanego.

4.      O zakończeniu prac będących przedmiotem wniosku Wykonawca zawiadomi Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp.

5.      Wykonanie prac podlegać będzie kontroli przez przedstawicieli Starostwa.

6.      Środki finansowe za wykonanie prac przekazywane będą przez Powiat Średzki  Wykonawcy, po przedstawieniu przez niego kart przekazania odpadów oraz faktur VAT na kwotę 100% całkowitego kosztu zadania, o którym mowa w § 4 ust. 1, z zastrzeżeniem § 2 ust. 6,7 i 8 wystawionych zbiorczo dla Wnioskodawców z danej gminy wraz ze szczegółowym zestawieniem określającym:

a.           nazwę i adres Wnioskodawcy,

b.           miejsce wykonania prac,

c.           rodzaj wykonywanych prac,

d.          ilość w kg zdemontowanego i unieszkodliwionego azbestu,

e.           wartość demontażu i unieszkodliwienia.

7.      W przypadku, gdy kwota wykonanych prac dla jednego Wnioskodawcy przekroczy wartość 5 000,00 zł, Wykonawca obciąży Wnioskodawcę pozostałą kwotą zgodnie              z umową, o której mowa w § 5 ust. 5.

8.      Powiat Średzki przekaże środki finansowe Wykonawcy prac, zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 6 ust. 6 w terminie 14 dni po otrzymaniu środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, do którego Starostwo występować będzie w transzach na realizację działań, o których mowa w § 4 ust. 1, zgodnie z warunkami umowy dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu.

9.      Wnioskodawca będzie zobowiązany na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą prac           do poniesienia kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcia bezpośrednio na rzecz Wykonawcy, w przypadku o którym mowa w § 6 ust. 7.

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe

§ 7

1.        Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zgody Zarządu Powiatu Średzkiego  wyrażonej w formie uchwały.

2.      Zakończenie przedsięwzięcia nastąpi najpóźniej do 25 października 2013 roku.

3.      Integralną część Regulaminu stanowi Załącznik, o którym mowa w § 3 ust.6.

Załącznik do Regulaminu

Wniosek
o udział w realizacji przedsięwzięcia polegającego na likwidacji wyrobów zawierających azbest


1.      Dane Wnioskodawcy:

imię i nazwisko.......................................................................................

ulica ...................................................

kod pocztowy ....................... miejscowość ................................................

gmina ..................................................

telefon ...................................................

PESEL...................................................

2.      Lokalizacja nieruchomości, na której prowadzone będzie przedsięwzięcie:

adres:..............................................................................................

działka nr ewid. .................................................................................

3.      Tytuł prawny do nieruchomości (kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny w załączeniu)

..........................................................................................................

4.    Rodzaj budynku, z którego  przewiduje się usunięcie azbestu:

...........................................................................................................

5.       Ilość wyrobów azbestowych przewidzianych do:

-       demontażu

      powierzchnia w m2 ...........................................................................

      przeliczenie z m2 na kg (przy założeniu, że waga płyty azbestowej o wymiarze 1m2

      waży 17 kg) ....................................................................................

-        unieszkodliwienia (tj. foliowanie, przygotowanie do transportu, transport i przekazanie na składowisko)

      powierzchnia w m2 ...........................................................................

      przeliczenie z m2 na kg (przy założeniu, że waga płyty azbestowej o wymiarze 1m2

      waży 17 kg) ....................................................................................

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i udostępnianie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. w związku z realizacją przedsięwzięcia  p. n.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".

Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana o tym, że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także że podanie tych danych jest dobrowolne.

2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem wykonania  i  finansowania  zadania p. n.: „Likwidacja wyrobów budowlanych zawierających azbest na terenie powiatu średzkiego w 2013 roku".


 .....................................................

 /Data i podpis Wnioskodawcy/

 

 .....................................................

 /Data i podpis pracownika Starostwa/

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (16/04/2013 08:25:42)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (16/04/2013 08:25:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:09:13)
Lista wiadomości