Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 318/ 2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

Uchwała Nr 318/ 2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 roku.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przedkłada sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 r." Radzie Powiatu Średzkiego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały nr 318 / 2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r. Zgodnie z art. 5 a ust. 3 organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 30 kwietnia danego roku, jest obowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik do
Uchwały Nr 318/2013 
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

 

SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
POWIATU ŚREDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY
Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
I O WOLONTARIACIE NA 2012 ROK

 

 

„Program współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.", został uchwalony przez Radę Powiatu Średzkiego 22 listopada 2011 r.

W dniu 9 lutego 2012 r. Zarząd Powiatu Średzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

b) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,

c) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

d) ochrony i promocji zdrowia,

e) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

f) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

W odpowiedzi na ogłoszony konkurs, oferty złożyli:

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA na zadanie
pn.: „12. Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK",

-          Wiejskie Towarzystwo Tenisowe na zadanie pn.: „Modernizacja kortów tenisowych
oraz trybun",

-          Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Koło Powiatowe w Środzie Wlkp. na zadanie
pn.: „Średzka Szkoła Cukrzycy",

-          Towarzystwo Sportowe MTB Team Środa Wielkopolska na zadanie pn.: „Organizacja Ogólnopolskiego Maratonu MTB Hermanów w Ramach Cyklu Maratonów MTB Maraton CUP 2012 - Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB",

-          Średzkie Towarzystwo Kulturalne na zadanie pn.: „Wydawanie Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego",

-          Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. na zadanie pn.: „Senioriada średzka",

-          ZHP Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wlkp. na zadania pn.: „Piknik seniora",
„Weekend na sportowo", „Rajd z przygodą" oraz „Odkryj w sobie duszę artysty",

-          Towarzystwo Średzkich Amazonek na zadanie pn.: „Propagowanie wiedzy na temat zasad profilaktyki nowotworowej",

-          Stowarzyszenie Wielkopolscy Przyjaciele Francji na zadanie pn.: „Propagowanie współpracy i integracja z krajami Unii Europejskiej",

-          Fundacja LuxSfera na zadanie pn.: „Międzynarodowy Turniej Tańca Sami Swoi vol. 6",

-          Średzkie Towarzystwo Fotograficzne na zadania pn.: „Tydzień fotografii w Środzie Wlkp.".

Zgodnie z Uchwałą Nr 168/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 lutego 2012 r. powołującą Komisję Konkursową, w pracach Komisji przy opiniowaniu złożonych ofert przez organizacje pozarządowe, uczestniczyło 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Komisja Konkursowa w dniu 19 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała 14 ofert, złożonych przez organizacje pozarządowe i przedłożyła Zarządowi Powiatu Średzkiego propozycje udzielenia dotacji organizacjom pozarządowym.

Zarząd Powiatu Średzkiego na posiedzeniu w dniu 28 marca 2012 r. przyznał dotacje:

1. Średzkiemu Towarzystwu Kulturalnemu na zadanie pn.: „Wydawanie Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego" w kwocie 4.000 zł.

2. Fundacji LuxSfera na zadanie pn.: „Międzynarodowy Turniej Tańca Sami Swoi vol. 6"
w kwocie 2.000 zł.

3. ZHP Chorągwi Wielkopolskiej Hufcowi Środa Wlkp. na zadania pn.: „Piknik seniora" w kwocie 2.000 zł., „Weekend na sportowo" w kwocie 4.000 zł., „Rajd z przygodą" w kwocie 1.000 zł.

4. Średzkiemu Towarzystwu Fotograficznemu na zadanie pn.: „Tydzień fotografii w Środzie Wlkp." w kwocie 2.500 zł.

5. Stowarzyszeniu Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp. na zadanie pn.: „Senioriada średzka" w kwocie 8.000 zł.

6. Wielkopolskiemu Stowarzyszeniu Turystyki i Rekreacji Wodnej Warta na zadanie pn.: 12. Ogólnopolski Maraton Kajakowy Warta Challenge Grand Prix PZK" w kwocie 1.000 zł.

7. Wiejskiemu Towarzystwu Tenisowemu na zadanie pn.: „Modernizacja kortów tenisowych oraz trybun" w kwocie 2.000 zł.

8. Towarzystwu Sportowemu MTB Team Środa Wlkp. na zadanie pn.: Organizacja Ogólnopolskiego Maratonu MTB Hermanów - Grand Prix Wielkopolski w Maratonach MTB" w kwocie 3.000 zł.

9. Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków - Kołu Powiatowemu w Środzie Wlkp. na zadanie pn.:  „Średzka Szkoła Cukrzycy" w kwocie 2.500 zł.

10. Towarzystwu Średzkich Amazonek na zadanie pn.: „Propagowanie wiedzy na temat zasad profilaktyki nowotworowej" w kwocie 1.500 zł.

11. Wielkopolskim Przyjaciołom Francji na zadanie pn.: „Propagowanie współpracy i integracja z krajami Unii Europejskiej" - w kwocie 1.500 zł.

Organizacje pozarządowe wymienione w poz. 1-10 rozliczyły się z otrzymanej dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

Stowarzyszenie Wielkopolscy Przyjaciele Francji nie podpisało umowy na realizację zadania pn.: „Propagowanie współpracy i integracja z krajami Unii Europejskiej" w kwocie 1.500 zł., ponieważ termin wyjazdu przesunięty został za zgodą partnera francuskiego na miesiąc maj 2013 r. ze względu na zbyt wysokie koszty jego organizacji. Zadanie to wiązało się z promocją Powiatu Średzkiego w La Capelle we Francji poprzez zorganizowanie wystawy fotograficznej i prezentację różnych produktów z terenu powiatu średzkiego

Stowarzyszenie ERIPIO z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej złożyło ofertę na wsparcie zadania z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na zadanie pn.: „IV Piknik Integracyjny". W związku z powyższym zgodnie z art. 19a.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu Średzkiego na posiedzeniu w dniu 21 września 2012 r. przyznał dotacje ww. Stowarzyszeniu z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem działań w 2012 r., podejmowanych przez samorząd powiatowy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, na stronie internetowej Powiatu Średzkiego zamieszczano na bieżąco informacje dla organizacji pozarządowych.

Przez cały rok Wydział Polityki Społecznej i Wydział Edukacji  Kultury i Sportu udzielały pomocy merytorycznej organizacjom pozarządowym, w zakresie swoich kompetencji, m.in. w wypełnianiu wniosków dotyczących rejestracji stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu oraz ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych i Klubów Sportowych działających w formie stowarzyszenia, sporządzaniu statutów stowarzyszeń oraz ofert do otwartych konkursów ofert i późniejszym ich rozliczaniu, a także informowały o możliwościach ubiegania się o środki finansowe z zewnątrz.

Ponadto organizacje pozarządowe miały możliwość zgłaszania imprez do kalendarza imprez kulturalnych i sportowych na 2013 r.

Głównym obszarem współpracy Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu z organizacjami pozarządowymi było promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego
i turystycznego powiatu poprzez rzeczowe lub finansowe wsparcie organizowanych imprez.

Wydział udzielał wsparcia następującym organizacjom pozarządowym:

a)      Stowarzyszenie Pomocy „SOS" w Środzie Wlkp. - otrzymało w ramach organizacji imprezy karnawałowej: 32 szt. długopisów metalowych, 5 szt. publikacji „Słownik biograficzny Powiatu Średzkiego", 4 szt. wskaźnika laserowego, 4 szt. latarek, 10 szt. płyt zespołu „Średzioki", 4 szt. toreb ekologicznych na zakupy,  4 szt. Breloków
(luty 2012 r.);

b)      Klub Karate Do Shotokan Dragon w Środzie Wlkp. - otrzymał w ramach organizacji XVIII Ogólnopolskiego Turnieju Karate Dzieci i Młodzieży Dragon Cup 2012 : 5 szt. toreb podróżnych, 6 szt. latarek, 10 szt. długopisów - latarek, 20 szt. ołówków - pacynek oraz 50 szt. długopisów (marzec 2012 r.);

c)      Stowarzyszenie Etyliniarze - Motocykliści Ziemi Średzkiej - otrzymało pomoc
w organizacji inauguracji sezonu motocyklowego (kwiecień 2012 r.);

d)     Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Powiatowe w Środzie Wlkp. - otrzymało
w ramach organizacji zakończenia VII edycji „Średzkiej Szkoły Cukrzycy": 10 szt. notesów z kalkulatorem, 10 szt. latarek oraz 3 szt. toreb na dokumenty (maj 2012 r.);

e)      UKH IUVENTA Środa Wlkp. -  otrzymał pomoc w wyjeździe drużyny hokejowej
na turniej do Osternienburga - Niemcy (czerwiec 2012 r.);

f)       Stowarzyszenie Pomocy „SOS" Środa Wlkp. - otrzymało w ramach organizacji
XIX Ogólnopolskiego Festiwalu Wokalno - Instrumentalnego Osób Niepełnosprawnych Środa Wlkp. 2012: 4 szt. toreb na dokumenty, 3 szt. kubków termicznych, 5 szt. toreb ekologicznych na zakupy, 35 szt. ołówków - pacynek, 4 szt. breloków, 24 szt. koszulek, latarkę, pendrive'a oraz 35 szt. toreb papierowych A5 (lipiec 2012 r.);

g)      Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Koło w Krzykosach - otrzymał w ramach organizacji IX Festynu „Emeryci się bawią": 40 szt. toreb papierowych  A4,
40 szt. długopisów, 3 szt. toreb na dokumenty, 2 szt. stojaków na telefon, 20 szt. długopisów dla dzieci, 2 szt. kubków termicznych, 20 szt. ołówków - pacynek,  100 szt. ulotek informacyjnych o powiecie, 2 szt. breloków (lipiec 2012 r.);

h)      Stowarzyszenie na rzecz mieszkańców Gminy Dominowo „Bona Fides" - otrzymało w ramach organizowanej zbiórki publicznej w Dominowie 100 szt. długopisów
(sierpień 2012 r.);

i)        Wiejskie Towarzystwo Tenisowe Solec - otrzymało w ramach organizacji turnieju tenisa ziemnego dzieci od lat 11: 5 szt. kubków czarnych z kredą, 12 szt. kubków termicznych, 12 szt. toreb papierowych A4 (wrzesień 2012 r.);

j)        Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Zloty Wiek" Dominowo - otrzymało na 15 - lecie istnienia stowarzyszenia dyplomy pamiątkowe (wrzesień 2012 r.);

k)      Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „TĘCZA" - otrzymał w ramach organizacji Wojewódzkiego Turnieju Mikołajkowego w zapasach: 22 szt. folderów „Powiat Średzki", 88 szt. długopisów, 20 szt. długopisów dla dzieci, 26 szt. ołówków - pacynek,
6 szt. koszulek z herbem, 2 szt. stojaków na telefon (grudzień 2012 r.);

l)        Średzkie Towarzystwo Kulturalne - otrzymało pomoc w wydaniu II części „Raptularza Średzkiego" (grudzień 2012 r.).

Finansowe wsparcie powiatu w związku z współorganizowaniem imprez i przedsięwzięć wymienionych w pkt c, e i l wyniosło 4.995 zł.

Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo - Turystyczny w Środzie Wlkp. wspierał następujące organizacje pozarządowe w przygotowaniu zawodów sportowych:     
- UKS Orkan Środa - zakup sprzętu sportowego,

- Odział PTTK Środa - rajdy turystyczne - pokrycie kosztów transportu,

- Wiejskie Towarzystwo Tenisowe Solec - zakup sprzętu sportowego,

- UKS Ogólniak - koszty sędziowskie,

- Wielkopolskie Zrzeszenie LZS - Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym w Zaniemyślu,

- Klub Karate Do Shotkan Dragon - organizacja Turnieju „Dragon Cup" w Środzie Wlkp.,

- UKS Środa - Organizacja Turnieju Niepodległości w Piłce Siatkowej Dziewcząt i pokrycie kosztów transportu,

- ULKS Środa - organizacja Turnieju Mikołajkowego w zapasach,

- Stowarzyszenie „Zawsze dla Średzian" - organizacja Turnieju Piłkarskiego na rzecz schroniska dla zwierząt.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2012 r. wspierało działania organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców powiatu średzkiego, w szczególności w zakresie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

Ogółem ze środków Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowano 15 przedsięwzięć na łączną kwotę 58.840 zł. dla 596 osób.

Ponadto odbyły się dwa spotkania informacyjno - szkoleniowe dla organizacji działających w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych na temat możliwości uzyskania dofinansowania oraz sprawozdawczości.

W 2012 r. co do przebiegu współpracy organizacje pozarządowe nie złożyły do Zarządu Powiatu Średzkiego żadnych uwag ani wniosków w zakresie wprowadzenia ewentualnych zmian do przedmiotowego programu.

 

Środa Wlkp., dnia 11 kwietnia 2013 r.

 

Sporządził:
Marek Witczak
Koordynator ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (15/04/2013 13:47:21)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (15/04/2013 13:47:32)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (15/04/2013 13:47:32)
Lista wiadomości