Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 317/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

Uchwała Nr 317/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 kwietnia 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 255/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjny Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 255/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8. otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Placówka prowadzi działalność w obiektach stanowiących mienie Powiatu, znajdujących się:

- Szlachcin nr 32a, 63-000 Szlachcin,

- ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wlkp."

2) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Placówka prowadzi działalność w obiektach stanowiących mienie Powiatu, zlokalizowanych:

- Szlachcin nr 32a, 63-000 Szlachcin - liczba miejsc 10,

- ul. Kosynierów 2, 63-000 Środa Wlkp. - liczba miejsc 10."

3) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Placówka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne, w tym:

1)  wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka,

2)  dostęp do opieki zdrowotnej,

3)  zaopatrzenie w produkty lecznicze,

4)  zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka - do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

5)     dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych o ile takie są wskazane dla dziecka,

6)     wyposażenie w:

a)     odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,

b)     zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,

c)      środki higieny osobistej,

7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 ze zm.), ustala co miesiąc Dyrektor Placówki,

9)  dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,

10)  dostęp do nauki, w zależności od potrzeb dzieci, która odbywa się w szkołach poza placówką lub w systemie nauczania indywidualnego,

11)  pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,

12)  uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,

13)  opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka,

14)  pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do uchwały Nr 317/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 11 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 255/2012 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 22 października 2012 r.


W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 ze zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego Uchwałą Nr 255/2012 z dnia 22 października 2012 r. uchwalił Regulamin Organizacyjny Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie. W trakcie procedury ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego Wojewoda Wielkopolski wskazał w ww. Regulaminie określone nieścisłości. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym jednostki, uwzględniających uwagi Wojewody. Podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (15/04/2013 13:39:40)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (15/04/2013 13:39:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (15/04/2013 13:47:42)
Lista wiadomości