Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 316/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2013 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Powiatu Średzkiego
opublikowano w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego
17 kwietnia 2013 r. pod poz. 3033

Uchwała Nr 316/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2013 roku

 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Średzkiego sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2012 rok oraz  sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 267 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia przedstawić Radzie Powiatu Średzkiego:

a) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Średzkiego za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały,

b) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2012 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Środzie Wlkp.

2. Postanawia przesłać sprawozdanie określone w ust. 1 pkt a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

3. Sprawozdanie określone w ust. 1 pkt a) podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:
- sprawozdanie - do pobrania
- załącznik nr 1 - do pobrania
- załącznik nr 2 - do pobrania
- załącznik nr 3a - do pobrania
- załącznik nr 3b - do pobrania
- załącznik nr 4a - do pobrania
- załącznik nr 4b - do pobrania
- załącznik nr 5 - do pobrania
- załącznik nr 6 - do pobrania
- załącznik nr 7 - do pobrania
- załącznik nr 8 - do pobrania
- załącznik nr 9 - do pobrania
- załącznik nr 10 - do pobrania
- załącznik nr 11 - do pobrania
- załącznik nr 12 - do pobrania
- załącznik nr 13 - do pobrania


Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (03/04/2013 09:29:01)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/04/2013 09:55:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (18/04/2013 10:24:34)
Lista wiadomości