Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 315/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2013 roku

 

Uchwała Nr 315/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz uchwały Rady Powiatu średzkiego Nr XXXIV/195/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów, zapisanej w księdze wieczystej KW PO1D/00028577/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Środzie Wlkp., stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, oznaczonej w ewidencji gruntów:

- nr 750/20 o powierzchni 0,0030 ha,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o. pod budowę stacji transformatorowej.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§  2. Ustalić cenę działki na kwotę 4 500 zł + 23% VAT.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

Wykaz - do pobrania

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 315/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 28 marca 2013 roku

 

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

 

W dniu 26 lutego 2013 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXXIV/195/2013 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Kosynierów. W przedmiotowej uchwale Rada Powiatu Średzkiego zwolniła z obowiązku zbycia przedmiotowej działki w drodze przetargowej i postanowiła, że jej zbycie nastąpi w drodze bezprzetargowej, na rzecz ENEA Operator Sp. z o. o., z przeznaczeniem pod budowę stacji transformatorowej. Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Organem właściwym jest Zarząd Powiatu Średzkiego i w związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (03/04/2013 09:22:56)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (04/04/2013 08:32:24)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (04/04/2013 08:32:24)
Lista wiadomości