Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 314/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 marca 2013 roku

 

Uchwała Nr 314/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2013 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego.

Na podstawie art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zmianami) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący: Julian Kempa

Członkowie:  Aleksandra Grześkowiak

 Alicja Ratajczak

Anna Leporowska

2. Celem komisji jest przeprowadzenie przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zapisanych w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, oznaczonych w ewidencji gruntów:

-        nr 32/12 o powierzchni 0,8688 ha,

-        nr 41/8 o powierzchni 0,6324 ha.

 

§ 2.      Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

/-/mgr Tomasz Pawlicki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 314/2013

Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 marca 2013 roku

 

 

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek położonych w Kijewie, będących własnością Powiatu Średzkiego.

 

W dniu 24 stycznia 2013 r. Zarząd Powiatu Średzkiego podjął uchwałę nr 298/2013 w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego, oznaczonych geodezyjnie nr 32/12 o powierzchni 0,8688 ha oraz nr 41/8 o powierzchni 0,6324 ha. Z uwagi na fakt, że zgodnie z wyżej powołaną uchwałą przetargi odbędą się dnia 12 kwietnia 2013 roku, zaistniała konieczność powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przedmiotowych przetargów. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (03/04/2013 09:12:43)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (03/04/2013 09:13:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (03/04/2013 09:13:01)
Lista wiadomości