Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 309/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 roku

 

Uchwała Nr 309/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2013 roku

 

w sprawie określenia warunków udzielenia poręczenia emisji obligacji przez Zarząd Powiatu Średzkiego oraz  wskazania członków Zarządu Powiatu do podpisania umowy poręczenia.

 

Na podstawie art. 262 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r., Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Wyznacza się Tomasza Pawlickiego - Starostę i Zdzisława Jędrzaka - Wicestarostę - członków Zarządu Powiatu Średzkiego do udzielenia poręczenia dla obligacji emitowanych przez Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego".

 

§ 2.  Poręczenie, o którym mowa w § 1 udzielone zostanie na rzecz Noreda Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą Gdyni, ul. Kielecka 2, 81-303 Gdynia, na podstawie uchwał Rady Powiatu:

-         Nr XXVIII/163/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie długoterminowego zobowiązania finansowego w związku z realizacją przez Spółkę pod firmą Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o. inwestycji pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów wykorzystywanych dla świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Średzkiego", zmienionej uchwałą Nr XXVIII/177/2012 z dnia 20 grudnia 2012 roku,

-         Nr XXXII/183/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Średzkiego na lata 2013 - 2025,

-         Nr XXXII/184/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok.

 

§ 3 . 1. Poręczenie, o którym mowa w § 1 i 2 udzielone zostanie w roku 2013 oraz 2014, zgodnie z harmonogramem emisji, określonym w umowie zawieranej pomiędzy Nordea Bank Polska a Emitentem - Spółką Powiatowe Centrum Rozwoju Sp. z o.o.

         2. Wysokość poręczenia nie przekroczy 15% dochodów budżetu Powiatu Średzkiego w roku, w którym następuje udzielenie poręczenia.

         3. Umowa poręczenia zawarta zostanie z zastrzeżeniem, że zobowiązania z tytułu poręczenia wejdą w życie, jeśli nie nastąpi dokapitalizowanie Emitenta (Spółki) w postaci podwyższenia kapitału zakładowego lub wniesienia dopłat do Spółki.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

 

Starosta

/-/mgr Tomasz Pawlicki

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (21/03/2013 07:17:59)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (21/03/2013 07:17:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (21/03/2013 07:17:59)
Lista wiadomości