Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 311/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 r.
 

Uchwała Nr 311/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2013 r.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami), art. 15 ust. 2h ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami), w związku z pkt VIII załącznika do uchwały Nr XXIX/172/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Uchwałą Nr 306/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2013 r., rozstrzyga otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, ogłoszony przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 13 lutego 2013 r.

2. Udziela dotacji celowych na realizację zadań publicznych w 2013 r. dla organizacji pozarządowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Środki na realizację uchwały zostały zabezpieczone w budżecie Powiatu Średzkiego.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr  311/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Średzkiego w 2013 r.

Zgodnie z art. 11. ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organy administracji publicznej wspierają w sferze, o której mowa w art. 4 ustawy, realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie. Art. 15 ust. 2h ustawy stanowi, iż ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert zawiera w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych.
W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.

                

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr 311/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2013 r.

Wykaz udzielonych dotacji celowych na realizację zadań publicznych w 2013 roku

I.                   Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Lp.

Nazwa

oferenta

Nazwa

zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Średzkie Towarzystwo Kulturalne.

„Wydanie Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego Nr 2/2013".

3.000 zł.

2.

 

Średzkie Towarzystwo Fotograficzne.

„Wydanie albumu fotograficznego o Średzkiej Kolei Powiatowej".

4.000 zł.

II.                Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Lp.

Nazwa

oferenta

Nazwa

zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Środzie Wlkp.

„Senioriada Średzka 2013".

10.000 zł.

III.             Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Lp.

Nazwa

oferenta

Nazwa

zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Wiejskie Towarzystwo Tenisowe Solec.

„Modernizacja kortów tenisowych w Solcu".

4.000 zł.

2.

Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak".

„Organizacja VI Mistrzostw Powiatu w Tańcu Nowoczesnym".

500 zł.

4.

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Środa Wlkp.

„Powiatowy Turniej Przedszkolaków".

1.500 zł.

 

IV.              Ochrona i promocja zdrowia

Lp.

Nazwa

oferenta

Nazwa

zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Towarzystwo Średzkich Amazonek.

„Propagowanie wiedzy na temat zasad profilaktyki nowotworowej".

1.800 zł.

2.

Stowarzyszenie Diabetyków Średzkich w Środzie Wlkp.

„Średzka Szkoła Cukrzycy - IX edycja, badania przesiewowe w kierunku wykrywania cukrzycy, konkurs rysunkowy dla dzieci „Pomaluj cukrzycę na kolorowo", 15 - lecie diabetyków średzkich - akcje promocyjne".

4.000 zł.

 

 

 

 

3.

Stowarzyszenie „Hospicjum
im. Piotra Króla"

 

„Edukacja zdrowotna i promocja zdrowego stylu życia poprzez organizacje kampanii społecznych skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu średzkiego".

1.500 zł.

4.

Stowarzyszenie na rzecz Mieszkańców Gminy Dominowo Bona Fides

Biała Sobota „Zdrowym Być"

2.700 zł.

 

V. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 

Lp.

Nazwa

oferenta

Nazwa

zadania publicznego

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Stowarzyszenie Wielkopolscy Przyjaciele Francji.

„Propagowanie współpracy
i integracja z krajami Unii Europejskiej".

3.000 zł.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/03/2013 14:46:04)
  • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/03/2013 14:56:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/03/2013 14:56:27)
Lista wiadomości