Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 310/2013 Zarząd Powiatu Średzkiego z dnia 14 marca 2013 r.
 

Uchwała Nr 310/2013
Zarząd Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2013 roku

 

w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.

 

            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwała, co następuje:

§ 1. Opłata za przejazd Średzką Koleją Powiatową - zwaną dalej Koleją, grupy zorganizowanej na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl - Środa Wlkp. wynosi:

 1. 2.500 zł
 2. 1.500 zł dla grup dzieci i młodzieży szkolnej, grup osób niepełnosprawnych oraz seniorów powyżej 65 roku życia
 3. 3.500 zł dla grup osób dorosłych wynajmujących 2 pociągi, których przejazdy odbędą się w ciągu 12 godzin
 4. 2.500 zł dla grup dzieci i młodzieży szkolnej, grup osób niepełnosprawnych oraz seniorów powyżej 65 roku życia wynajmujących 2 pociągi, których przejazdy odbędą się w ciągu 12 godzin.

 

§ 2. Opłata za przejazd Koleją grupy zorganizowanej na trasie Zaniemyśl - Środa Wlkp. - Zaniemyśl wynosi:

 1. 3.000 zł
 2. 2.000 zł dla grup dzieci i młodzieży szkolnej, grup osób niepełnosprawnych oraz seniorów powyżej 65 roku życia.

 

§ 3. 1. W przypadku wcześniejszej rezerwacji terminu przejazdu dla grup zorganizowanych, wymagana jest przedpłata w wysokości 20% opłaty przejazdu określonego w § 1 lub § 2, w terminie 3 tygodni przed planowaną datą uruchomienia pociągu na konto Zarządu Dróg Powiatowych, wskazane podczas rezerwacji. Pozostałe 80% opłaty płatne będzie w terminie 3 dni przed planowaną datą wyjazdu.

2. W przypadku rezygnacji z przejazdu po uiszczeniu przedpłaty, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania przejazdu z przyczyn technicznych lub działania siły wyższej.

 

§ 4. 1. Opłata za bilet indywidualny, upoważniający do przejazdu Koleją w jedną stronę, tj. na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl lub Zaniemyśl - Środa Wlkp., wynosi:

 1. 10 zł - dla osób dorosłych
 2. 5 zł - dla osoby dorosłej pod opieką której jedzie dziecko w wieku do 10 lat
 3. 5 zł - dla dzieci i młodzieży szkolnej, studentów do 25 roku życia, osób niepełnosprawnych - za okazaniem legitymacji oraz seniorów powyżej 65 roku życia za okazaniem dowodu osobistego.

2. Opłata za przejazd koleją w obie strony, tj. na trasie Środa Wlkp. - Zaniemyśl i Zaniemyśl - Środa Wlkp. wynosić będzie odpowiednio dwukrotność opłat określonych w ust. 1.

3. Przejazdy określone w ust. 1 i 2 dla dzieci do 4 lat są bezpłatne.

 

§ 5. 1. Opłata za bilet indywidualny, upoważniający do:

 1. przejazdu Koleją na trasie Zaniemyśl - Polwica - Zaniemyśl,
 2. przejazdu Koleją na trasie Środa Wlkp. - Kipa - Środa Wlkp.
 3. przejazdu drezyną spalinową na trasie Środa Wlkp. - Przeładownia - Środa Wlkp. wynosi 3 zł od osoby.

 

2. Opłata za bilet indywidualny, upoważniający do przejazdu drezyną ręczną na stacji Kolei wynosi 1 zł od osoby.

 

3. Przejazdy określone w ust. 1 i 2 dla dzieci do 4 lat są bezpłatne.

§ 6.1. Ustala się roczną pulę biletów bezpłatnych, upoważniających do przejazdu Koleją, na trasach określonych w  § 4 i 5,  w ramach przejazdów planowych:

 1. w ilości 150 sztuk dla dzieci powyżej 4 lat i młodzieży szkolnej, oraz ich opiekunów,  będących uczestnikami zorganizowanej grupy, nie większej niż 30 osób. Bilety te upoważniać będą do przejazdu w celach edukacyjnych i krajoznawczych.
 2. w ilości 60 sztuk  dla Towarzystwa Przyjaciół Kolejki Średzkiej BANA

2.Określone w ust.1 pkt.1  bilety przydzielane będą na podstawie zaakceptowanego przez Starostę Średzkiego, pisemnego, uzasadnionego wniosku opiekuna grupy.

§ 7. 1. Za organizację dystrybucji biletów, o których mowa w § 4 -6 odpowiedzialny jest Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

2. Za prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej biletów, o których mowa w § 4 -6 oraz ich sprzedaż, odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp.

§ 8. 1. Organizowanie przejazdów turystycznych Koleją powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

2. Za działania marketingowe związane z prowadzeniem przejazdów Koleją oraz za koordynowanie działań określonych w ust. 1 odpowiedzialny jest Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

 

§ 9 . Środki uzyskane z opłat określonych w § 1-5 wpływają na dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., który zobowiązany jest je przekazać do budżetu Powiatu Średzkiego zgodnie z uchwałą Nr 17/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie przekazywania dochodów Powiatu Średzkiego przez powiatowe jednostki budżetowe.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§ 11. Traci moc uchwała Nr 257/2009 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie określania wysokości opłat za przejazdy turystyczne Powiatową Koleją Wąskotorową.

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/ mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 310/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 marca 2013 roku

w sprawie określenia wysokości opłat za przejazdy turystyczne Średzką Koleją Powiatową.

W związku ze wzrostem kosztów uruchomienia pociągu Średzkiej Kolei Powiatowej, prowadzonego trakcją parową na trasie Środa - Zaniemyśl - Środa, który obecnie wynosi 1647 zł, konieczna jest podwyżka cen biletów, aby nie dopuścić do zwiększenia strat przy uruchomieniu pociągów planowych.
Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Paulina Tokarek (18/03/2013 14:33:44)
 • publikację informacji: Paulina Tokarek (18/03/2013 14:40:15)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (18/03/2013 14:49:18)
Lista wiadomości