Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 307/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2013 roku

Uchwała  Nr  307/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, w budynku położonym  w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 25b, 35 ust. 1, art. 67 ust. 1 i 1a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Średzkiego w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielenia bonifikat i ich wysokości, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza do sprzedaży lokale mieszkalne oznaczone nr 1 i 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, znajdujące się w budynku posadowionym na działce położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4, oznaczonej nr 3184/2 o powierzchni 0,0843 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1D/00031284/2, stanowiącej współwłasność Powiatu Średzkiego.

§ 2. Ustala ceny lokali mieszkalnych, o których mowa w § 1 na kwoty:

-            lokalu nr 1 - 115 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)

-            lokalu nr 3 -   97 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)

Cena lokalu obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynależnymi, w rozumieniu ustawy o własności lokali oraz udział w nieruchomości wspólnej.

§ 3. Postanawia sporządzić i podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości opisanych w § 1, przeznaczonych do sprzedaży.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie do
Uchwały  Nr 307/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego

z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, w budynku położonym  w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4 oraz sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości.

W dniu 28 sierpnia 2012 roku Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę Nr XXVI/145/2012 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz warunków udzielania bonifikat i ich wysokości, w której wyraziła zgodę na sprzedaż 2 lokali  mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, znajdujących się w budynku położonym w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4. Wykonanie uchwały powierzyła Zarządowi Powiatu Średzkiego, co pozwala na podjęcie przez Zarząd Powiatu kolejnych czynności zmierzających do zbycia wyżej opisanych lokali, m. in. na przeznaczenie przedmiotowych lokali do sprzedaży oraz, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, do podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości. W związku z powyższym, podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (01/03/2013 09:41:12)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (01/03/2013 09:41:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (01/03/2013 09:41:12)
Lista wiadomości