Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 306/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 25 lutego 2013 roku

 

Uchwała Nr 306/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), w związku z pkt XII uchwały Nr XXIX/172/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.", Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Średzkiego w dniu 13 lutego 2013 r., zwaną dalej Komisją w następującym składzie:

1. Przewodnicząca Komisji:

- Maria Bochyńska - Sekretarz Powiatu

2. Członkowie Komisji:

-         Bernadeta Staszak - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  Środzie Wlkp.,

-         Marek Maciejewski - Dyrektor Powiatowego Szkolnego Ośrodka Sportowo - Turystycznego w Środzie Wlkp.,

-         Marek Witczak - Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie  Wlkp.

-         Radosław Tomczak - Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§ 2. Regulamin pracy Komisji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Obsługę organizacyjną Komisji zapewnia Wydział Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta

/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 306/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 25 lutego 2013 roku

w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert.


Zgodnie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej ogłaszający konkurs ofert, powołuje komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert. W związku z powyższym zachodzi konieczność podjęcia niniejszej uchwały.


Załącznik
do Uchwały Nr 306 /2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 25 lutego 2013 r.

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ DO SPRAW OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT.

§ 1. Regulamin określa zasady, formę i tryb pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert.

§ 2. Komisja Konkursowa zwana dalej Komisją, ma na celu zaopiniowanie ofert złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Średzkiego

w dniu 13 lutego 2013 r.

§ 3. 1. Pracą Komisji konkursowej kieruje Przewodnicząca Komisji.

            2. Posiedzenia Komisji są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącą.

            3. Każdy z członków Komisji o terminie posiedzenia informowany jest pisemnie.

            4. Posiedzenie uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim ponad połowa składu

                Komisji.

            5. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej

                liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącej.

 

     § 4.1. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki określone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zmianami.) dotyczące wyłączenia pracownika .

         2. Każdy członek Komisji, przed rozpoczęciem jej prac, po zapoznaniu się z wykazem złożonych ofert, zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia, którego treść stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przesłanka dotycząca wykluczenia członka Komisji z prac Komisji, wykluczenia dokonuje Przewodnicząca, a w przypadku gdy sytuacja taka dotyczy Przewodniczącej - Zarząd Powiatu Średzkiego.

 

§ 5.1. Otwarcia kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonania ich oceny formalnej, zgodnie z § 5 ust. 2 dokonują niżej wymienione osoby:

a) Marek Witczak - Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego
w Środzie Wlkp.

b) Elżbieta Morawiec - Inspektor Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

      2. Przy ocenie formalnej złożonych ofert bierze się pod uwagę:

-         czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-         terminowość złożenia oferty,

-         czy jest ona złożona na właściwym druku i z wymaganymi załącznikami,

-         czy zadanie z oferty odpowiada zadaniu z otwartego konkursu ofert.

3. Przed przystąpieniem do oceny merytorycznej ofert Komisja zapoznaje się z oceną formalną każdej oferty.

 

§ 6.1.Komisja dokonuje  oceny  merytorycznej złożonych ofert w oparciu o kryteria określone w art.15 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  według poniższej tabeli:

 

 Kryteria oceny

Ilość pkt

Maks. ilość pkt

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:

 

9

a) możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

1-3

 

b) atrakcyjność i innowacyjność, formy organizacji zadania,

1-3

 

c) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich latach:

1-3

 

- do 1 roku

1

 

- od 1 do 3 lat

2

 

- powyżej 3 lat

3

 

2. Korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego dla mieszkańców powiatu średzkiego.

1-5

5

3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

 

10

a) szczegółowość i przejrzystość planu rzeczowego zadania,

1-5

 

b) szczegółowość i czytelność planu finansowego zadania.

1-5

 

4. Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne:

 

1

- wykwalifikowana kadra realizująca zadanie

0-1

 

5. Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:

 

 

3

- od 10% do 40%

1

 

- od 40% do 70%

2

 

- powyżej 70%

3

 

6. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

 

0-3

3

Razem

 

31

 

Za ofertę ocenioną pozytywnie uważa się każdą ofertę, która uzyskała średnio powyżej 50% możliwych do uzyskania punktów.

§ 7.1.  Z  czynności  Komisji  sporządza  się  protokół, który wraz z listą zaopiniowanych ofert przekazany zostaje Zarządowi Powiatu w Środzie Wlkp. 

2. Protokół powinien zawierać w szczególności:

1) oznaczenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji,

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej uczestniczących w posiedzeniu,

3) liczbę złożonych ofert,

4) liczbę ofert odrzuconych z przyczyn formalnych,

5) liczbę pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych ofert,

8) podpisy członków Komisji.

§ 8.  Ostateczną decyzję w zakresie udzielenia dotacji oraz jej wysokości podejmuje Zarząd Powiatu Średzkiego.

§ 9. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 10. Komisja ulega rozwiązaniu po podjęciu przez Zarząd Powiatu Średzkiego decyzji
o udzieleniu dotacji na realizację zadania.

Załącznik:
Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej

 

Załącznik

do Regulaminu Pracy

Komisji Konkursowej

 

 

Środa Wlkp., dnia ... marca 2013 r.

 

 

Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej

 

Po zapoznaniu się z przepisem art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071- ze zmianami)

oświadczam, że:

1) pozostaję/nie pozostaję* z jednym z oferentów w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania konkursowego może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,

2) jestem/nie jestem* oraz byłem/nie byłem związany z tytułu kurateli w stosunku do oferentów ubiegających się o realizację zadania publicznego,

3) jestem/nie jestem* oraz byłem/nie byłem* przedstawicielem oferenta,

4) przedstawiciel oferenta jest/nie jest* dla mnie:

a) małżonkiem (także po ustaniu małżeństwa),

b) krewnym,

c) powinowatym do drugiego stopnia,

d) osobą związaną z tytułu kurateli,

5) brałem/ nie brałem* udziału w postępowaniu dotyczącym oferenta, z powodu którego wszczęto przeciw mnie dochodzenie służbowe, dyscyplinarne lub karne,

6) oferentem jest/nie jest* osoba pozostająca wobec mnie w stosunku nadrzędności

służbowej,

7) jestem/nie jestem* osobą, wobec której zostało uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w pkt. 1-6, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności mojej osoby.

 

....................................................

Czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (01/03/2013 09:00:57)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (01/03/2013 09:00:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (01/03/2013 09:00:57)
Lista wiadomości