Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 305/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 lutego 2013 roku

Traci moc na podstawie: Uchwały Nr 376/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 września 2013 r. - http://www.srodawlkp-powiat.pl/bip/organy-wladzy-publicznej/zarzad-powiatu/uchwaly-zarzadu/2013-rok-iv-kadencja.html?pid=4096

Uchwała Nr 305/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

Na podstawie art. 48 ust.2 i art.33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 ze zmianami ), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Udziela upoważnienia Pani Emilii Ostrowskiej Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącemu w Środzie Wielkopolskiej, legitymującej się dowodem osobistym nr ..........................., do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie", program sektorowy Comenius, w tym do:

 

1) podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji ww. projektu,

2) zawarcia umowy o dofinansowanie ww. projektu z Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie",

3) realizacji projektu, w tym zawierania umów cywilno - prawnych i zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji umowy w okresie realizacji projektu,

4) finansowego rozliczenia projektu oraz wykonywania innych czynności koniecznych przy realizacji ww. projektu.

§ 2. Realizacja projektu, o którym mowa w § 1 prowadzona będzie w Liceum Ogólnokształcącym w Środzie Wielkopolskiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 305/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 18 lutego 2013 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej do składania w imieniu Powiatu Średzkiego oświadczeń woli w zakresie realizacji projektu pn. „Literature Live", w ramach programu „Uczenie się przez całe życie".

Powiat Średzki w roku 2013 może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Literature Live" (Literatura na żywo), w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" (LLP). Dyrektor LO w Środzie Wlkp. wnioskuje o możliwość realizacji ww. projektu, jako Partner, a tym samym przygotowania i złożenia stosownego wniosku do Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie". W związku z koniecznością składania w imieniu Powiatu Średzkiego, oświadczeń woli, związanych ze złożeniem wniosku, podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu jak również realizacją ww. projektu i dokonaniem jego rozliczenia, zachodzi konieczność upoważnienia Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (19/02/2013 14:16:57)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (19/02/2013 14:16:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (19/09/2013 13:38:21)
Lista wiadomości