Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 303/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku

 

Uchwała Nr 303/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Średzkiej Kolei Powiatowej w ramach imprezy retro pn. „Nostalgia za parą".

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zmianami), w związku z organizowaniem 23 marca 2013 roku przejazdu Średzką Koleją Powiatową w ramach imprezy retro pn. „Nostalgia za parą", Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Opłata za przejazd zabytkowym składem pociągu w ramach imprezy opisanej wyżej, wynosi 50 złotych od osoby.

§ 2. 1. Za organizację dystrybucji biletów za przejazd określony w § 1 odpowiedzialny jest Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.

2. Za prowadzenie ewidencji ilościowo - wartościowej biletów, o których mowa w ust. 1 oraz ich sprzedaż odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp. 

§ 3. 1. Zorganizowanie przejazdu opisanego w § 1 powierza się Zarządowi Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., przy współudziale Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

2. Za działania marketingowe związane z przejazdem oraz za koordynowanie działań określonych w ust. 1 odpowiedzialny jest Kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu.

§ 4. Środki uzyskane z opłat określonych w § 1 wpływają na dochody Zarządu Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., który zobowiązany jest je przekazać do budżetu Powiatu Średzkiego, zgodnie z uchwałą Nr 17/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie przekazywania dochodów Powiatu Średzkiego przez powiatowe jednostki budżetowe.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały  Nr 303/2013

Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2013 roku

w sprawie określenia wysokości opłaty za przejazd zabytkowym składem Średzkiej Kolei Powiatowej w ramach imprezy retro pn. „Nostalgia za parą".

Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp. od 2005 roku organizuje dla miłośników pojazdów szynowych i fotoamatorów przejazdy zabytkowym składem Średzkiej Kolei Powiatowej w ramach imprezy retro. W tym roku przewiduje się udział w ww. imprezie około 100 uczestników. Impreza ma na celu promocję Średzkiej Kolei Powiatowej wśród miłośników pary na całym świecie, co w dalszej perspektywie przełoży się na większą liczbę uczestników przejazdów kolejką do Zaniemyśla. W związku z organizacją imprezy, po dokonaniu analizy kosztów uczestnictwa, określono cenę uczestnictwa w w/w imprezie, zakresy odpowiedzialności osób zaangażowanych w przygotowanie imprezy oraz sposób przekazywania dochodów do budżetu Powiatu. Z tego względu podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (14/02/2013 12:50:30)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (14/02/2013 12:53:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (15/02/2013 07:14:37)
Lista wiadomości