Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 302/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 13 lutego 2013 roku

 

 

Uchwała Nr 302/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2013 roku

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) oraz uchwałą Nr XXIX/172/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Średzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 r.", Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Postanawia ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2. Szczegóły ogłoszenia o otwartym konkursie ofert znajdują się w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 302/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 13 lutego 2013 roku
 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w powiecie średzkim.

Zgodnie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, ogłasza otwarty konkurs ofert. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

 

Załącznik
do uchwały Nr 302/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 13 lutego 2013 r. 

Zarząd Powiatu w Środzie Wlkp.
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w powiecie średzkim

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia  z udzieleniem dotacji.

I.  Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania: 

1.    Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego -7.000 zł.

2.    Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 10.000 zł.

3.    Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - 6.000 zł.

4.    Ochrona i promocja zdrowia - 10.000 zł.

5.    Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów 
i współpracy między społeczeństwami - 3.000 zł.

II.    Zasady przyznawania dotacji:

1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r.,  Nr 234, poz. 1536 ze zmianami),

2.  W przypadku wsparcia dofinansowanie nie może przekraczać 75% całkowitych kosztów  zadania.

3.  Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4.  W ramach zadań wymienionych w pkt. I.1 - 5 może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

III.    Termin i warunki realizacji zadań:

1.  Zadania muszą być zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2013 r.

2.  Zadanie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie.

3.   Podmiot realizujący zlecone zadanie:

a)   powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie niezbędne do realizacji zadania, w tym także kadrę legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do jego realizacji.

b)   zobowiązuje się do informowania w wydawanych przez siebie materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także publikacjach, poprzez media oraz na swojej stronie internetowej o fakcie współfinansowania realizacji zadania przez Powiat Średzki.

IV.    Termin składania ofert:

1.   Oferty należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.,
przy ul. Daszyńskiego 5, w terminie do 6 marca 2013 r. do godz. 15.00.

2.   Oferty należy składać na drukach wg wzoru opublikowanego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Powiatu Średzkiego pod adresem www.srodawlkp-powiat.pl w module Powiat - Aktualności - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert. Można go również otrzymać w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa przy ul. Daszyńskiego 5, w Środzie Wlkp.

3.   Do oferty należy dołączyć:

a)   kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

b)   w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów).

4.   Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem nazwy zadania.

V.    Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1.   Otwarcie kopert z ofertami konkursowymi oraz dokonanie ich oceny formalnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. V.6., nastąpi przez dwóch pracowników Starostwa Powiatowego upoważnionych przez Zarząd Powiatu Średzkiego. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty przesłane drogą elektroniczną lub faksem nie będą przyjmowane.

2.   Opinii merytorycznej złożonych ofert w oparciu o kryteria zamieszczone w poniższej tabeli dokona Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Średzkiego.

3.   Decyzje o wyborze ofert i udzieleniu dotacji, podejmie Zarząd Powiatu Średzkiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej w ciągu 30 dni od upływu terminu ich składania. Zostaną one ogłoszone na stronie internetowej Powiatu Średzkiego pod adresem: www.srodawlkp-powiat.pl w module Powiat - Aktualności - Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp.

4.   Od decyzji Zarządu w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie ma zastosowania tryb odwoławczy. 

5.   Otrzymanej dotacji oferent nie może przekazywać osobom trzecim.

6.   Przy ocenie formalnej złożonych ofert bierze się pod uwagę:

a)   czy podmiot składający ofertę jest uprawniony do jej złożenia na podstawie art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b)   terminowość złożenia oferty,

c)   czy jest ona złożona na właściwym druku i z wymaganymi załącznikami,

d)   czy zadanie z oferty odpowiada zadaniu z otwartego konkursu ofert.

7.   Komisja Konkursowa ocenia:

a)   możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową,

b) korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego dla mieszkańców powiatu średzkiego,

c)   kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu   rzeczowego zadania,

d) kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja  pozarządowa będą realizować zadanie publiczne,

e)  planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

f)  planowany przez organizację pozarządową wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

g)  realizację zleconych zadań publicznych, w przypadku organizacji pozarządowej, która w latach poprzednich realizowała zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.   

Szczegółowe kryteria stosowane przy ocenie ofert: 

Kryteria oceny

Ilość pkt

Maks. ilość pkt

1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta:

 

9

a) możliwości organizacyjne, materialne i kadrowe niezbędne do realizacji zadania,

1-3

 

b) atrakcyjność i innowacyjność, formy organizacji zadania,

1-3

 

c) doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich latach:

1-3

 

- do 1 roku

1

 

- od 1 do 3 lat

2

 

- powyżej 3 lat

3

 

2. Korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego dla mieszkańców powiatu średzkiego

1-5

5

3. Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania:

 

10

a) szczegółowość i przejrzystość planu rzeczowego zadania,

1-5

 

b) szczegółowość i czytelność planu finansowego zadania.

1-5

 

4. Kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne:

 

1

- wykwalifikowana kadra realizująca zadanie

0-1

 

5. Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego:

 

3

- od 10% do 40%

1

 

- od 40% do 70%

2

 

- powyżej 70%

3

 

6. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

0-3

3

Razem

 

31

 

VI.   Informacja, o zrealizowanych przez Zarząd Powiatu Średzkiego w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Zadania z zakresu

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym w (zł.)

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

7.000

2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

10.000

3. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

10.000

4. Ochrona i promocja zdrowia

5.000

5. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

3.000

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej ul. Żwirki i Wigury 1, w Środzie Wlkp. parter, tel. (61) 286-58-90 wew. 104, 105.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (14/02/2013 12:36:44)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (14/02/2013 12:36:59)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (14/02/2013 12:36:59)
Lista wiadomości