Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 298/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 298/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego

z dnia 24 stycznia 2013 roku

 

w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

 

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w formie sprzedaży w pierwszych przetargach ustnych nieograniczonych działki położone w Kijewie, zapisane w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiące własność Powiatu Średzkiego, przeznaczone  pod działalność gospodarczą, oznaczone w ewidencji gruntów:

-        nr 32/12 o powierzchni 0,8688 ha,

-        nr   41/8 o powierzchni 0,6324 ha,

 

§  2.   Wadia dla ww. działek ustala na kwoty:      

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

 

Cena nieruchomości

 

Wadium

 

32/12

 

313 000 zł + 23% VAT

 

20 000 zł

 

41/8

 

170 000 zł + 23% VAT

 

12 000 zł

 

§  3.  Wadia winny być wniesione w pieniądzu i winny znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 5 kwietnia 2013 r. 

§ 4. Otwarcie przetargów nastąpi w dniu 12 kwietnia 2013 r. roku w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5, odpowiednio:

-          na działkę nr: 32/12           -   o godz.   1100

-        na działkę nr:   41/8              -   o godz.   1200

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 298/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 

z dnia 24 stycznia 2013 roku
   

w sprawie formy i warunków przetargów na sprzedaż działek położonych w Kijewie, stanowiących własność Powiatu Średzkiego.

W dniu 29 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu Średzkiego, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, oznaczonej jako działki nr: 32/12, 41/8, wyznaczając jednocześnie termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu. Jednocześnie ustalił ceny przedmiotowych działek odpowiednio:

-        działki nr 32/12 na kwotę 313 000 zł + 23% VAT

-        działki nr 41/8 na kwotę 170 000 zł + 23% VAT.

Z uwagi na brak takich wniosków oraz upływ innych ustawowych terminów, Zarząd postanowił ustalić formę i warunki przeprowadzenia przetargów.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (30/01/2013 07:54:37)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (30/01/2013 07:54:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (30/01/2013 07:54:37)
Lista wiadomości