Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 297/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 297/2013
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 17 stycznia 2013 roku 

w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.

Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 37 ust. 1, 38 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr  207, poz. 2108 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1.  Zbyć w formie sprzedaży w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym działkę położoną w Kijewie, zapisaną w księdze wieczystej KW PO1D/00032243/0, stanowiącą własność Powiatu Średzkiego, przeznaczoną pod działalność gospodarczą, oznaczoną w ewidencji gruntów:

-        nr 155/20 o powierzchni 0,4382 ha.

 

§ 2. Wadium ustala na kwotę 100 000 zł

 

§ 3. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 5 kwietnia 2013 r.

 

§ 4. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 12 kwietnia 2013 r. roku, o godzinie 1000 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

 

§  6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

w.z. Starosty
mgr inż. Zdzisław Jędrzak
Wicestarosta


 

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 297/2013

Zarządu  Powiatu  Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2013 roku

w sprawie formy i warunków przetargu na sprzedaż działki położonej w Kijewie, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego. 

W dniu 12 listopada 2012 r. Zarząd Powiatu Średzkiego, zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargowej, oznaczonej jako działka nr 155/20, wyznaczając jednocześnie termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu. Cena nieruchomości została ustalona na kwotę 1 100 000 zł (zwolnienie z podatku VAT). Z uwagi na brak takich wniosków oraz upływ innych ustawowych terminów, Zarząd postanowił ustalić formę i warunki przeprowadzenia przetargu. Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zdzisław Jędrzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (24/01/2013 09:23:40)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (24/01/2013 09:23:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (24/01/2013 09:23:40)
Lista wiadomości