Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 296/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 17 stycznia 2013 roku

Traci moc na podstawie:

Uchwały Nr 186 / 2016 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 lutego 2016 r.


Uchwała Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2013 roku
 

 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami/ oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 marca 2002  w sprawie sposobu podziału środków  na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i przyznawania tych środków ( Dz. U. z  2002 r. Nr 46, poz. 430 ) Zarząd Powiatu  Średzkiego uchwala, co następuje:

 

§ 1. Postanawia się dofinansować doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Powołuje się komisję do rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowania w składzie :

Przewodniczący - Zdzisław Jędrzak -Wicestarosta Średzki,

Członkowie:

-  Renata Jarzembowska  -Członek Zarządu Powiatu Średzkiego,

-  Piotr Lepczyński  - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego,

- Sekretarz  - Radosław Tomczak Kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.         

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 27/2011 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 stycznia 2011 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  w.z. Starosty
mgr inż. Zdzisław Jędrzak
Wicestarosta

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 17 stycznia 2013 roku

 

w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki z uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku zmianą art. 70a ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego - w wysokości do 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5 % tych środków.

Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii związków zawodowych.

Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały został przygotowany zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  20 marca 2002 r.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr 296/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 17 stycznia 2013 r.

 

R E G U L A M I N
dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

1. Dofinansowanie przyznawane jest na podstawie złożonego przez nauczyciela wniosku, stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

2. Określa się terminy składania wniosków po przekroczeniu, których wnioski nie będą rozpatrywane:

 a) od 1 do 28 lutego

 b) od 1 do 31 października każdego roku.

 

3. Przyznana kwota dofinansowania wypłacana jest nauczycielowi przez szkołę lub placówkę oświatową, w której pracuje na podstawie umowy z dyrektorem zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu.

 

4. Dopłatę mogą otrzymać tylko nauczyciele, których wniosek uzyskał pozytywną opinię dyrektora.

 

5. Dopłata za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli wynosi maksymalnie 50% kosztów, jednak nie więcej niż 1.500 zł.

 

6. W zależności od wysokości posiadanych środków, komisja rozpatruje wnioski w następującej kolejności:

- studia podyplomowe,

- studia magisterskie,

- studia licencjackie.

 

7.  W zależności od wysokości posiadanych środków przekazuje się do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek oświatowych środki finansowe z przeznaczeniem na:

- organizację szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym, nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,

- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych,

- organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie,

- organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,

- szkolenie rad pedagogicznych,

- opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły,

- koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia  nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora  szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.

 

 

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

 

KOMISJA

do przyznawania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

I. Dane osobowe:

 

1. Imię i nazwisko ...........................................................................................................

 

2. Dokładny adres zamieszkania, telefon.........................................................................

 

..........................................................................................................................................

 

3. Miejsce pracy...............................................................................................................

 

4. Adres miejsca pracy, telefon.......................................................................................

 

5. Nauczany przedmiot główny, wymiar godzin............................................................

 

........................................................................................................................................

 

nauczany przedmiot dodatkowy, wymiar godzin...........................................................

 

6. Poziom wykształcenia, tytuł, ukończona szkoła/uczelnia i kierunek studiów............

 

.........................................................................................................................................

 

7. Czy wcześniej korzystał/a Pan/i z dopłaty do czesnego ........., gdzie ........................

 

.........................................................................................................................................

 

II. Informacja o podjętych studiach:

 

1. Nazwa szkoły wyższej/ zakładu kształcenia nauczycieli.............................................

 

.........................................................................................................................................

 

2. Siedziba szkoły wyższej, adres...................................................................................

 

........................................................................................................................................

 

3. Wydział......................................................................................................................

 

4. Kierunek studiów.......................................................................................................

 

5. Specjalność................................................................................................................

 

6. Rodzaj studiów............................................................................................................

                                               ( licencjackie, magisterskie II stopnia, podyplomowe )

 

7. Czas trwania studiów, liczba semestrów....................................................................

 

8. Stan studiów ( podać aktualny semestr )...................................................................

 

9. Wysokość opłaty za semestr......................................................................................

 

 

......................................                                                                    ....................................

  ( miejscowość, data )                                                                                                          ( podpis nauczyciela )

 

                                                                      

III. Opinia dyrektora szkoły, placówki w sprawie przyznania dofinansowania doskonalenia zawodowego - uzasadnienie celowości podjętych studiów:

 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                             ....................................................

                                                                                                                                                        ( podpis dyrektora )

Jednocześnie potwierdzam zgodność ( z odpowiednimi dokumentami) informacji  zawartych w I części wniosku.

 

 

................................                                                              ...............................................

   ( pieczątka szkoły)                                                                                                        ( data i podpis dyrektora)

 

Potwierdzenie przez uczelnię/ zakład kształcenia nauczycieli informacji zawartych w II części wniosku i zaświadczenie z uczelni/ zakładu doskonalenia zawodowego o zaliczeniu semestru /przyjęciu na studia/ oraz wysokości wpłaty czesnego.


 

                                                                                 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

U M O W A

 

Zawarta w dniu ...........................................pomiędzy szkołą.............................................

 

............................................................................................................................................

reprezentowaną przez:

 

1. Dyrektora szkoły ...........................................................................................................

 

Zwanym dalej „Pracodawcą" - z jednej strony

 

a

 

Panem/nią ....................................................................................- nauczycielem

 

Zwanym dalej „Nauczycielem" - z drugiej strony.

 

W związku z kontynuacją przez Pana/nią nauki na ...........................................................

 

............................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................

 

............................................................................................................................................

strony ustalają co następuje:

§ 1. Pracodawca zobowiązuje się do:

Częściowego opłacania kosztów uczestnictwa nauczyciela w opisanych wyżej studiach w wysokości................................. (słownie)................................................................................

§ 2. Nauczyciel zobowiązuje się do:

1. Przedstawienia zaświadczenia Pracodawcy o ukończeniu/zaliczeniu semestru studiów w/w uczelni.

2. Zwrotu opłaty wniesionej przez Pracodawcę w przypadku nie ukończenia/zaliczenia w terminie semestru lub rozwiązania przez Nauczyciela stosunku pracy za wypowiedzeniem lub rozwiązania stosunku pracy przez Pracodawcę bez wypowiedzenia w okresie 3 lat od otrzymania określonego w § 1 świadczenia.

 

§3. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Zdzisław Jędrzak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (18/01/2013 14:22:05)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (18/01/2013 14:22:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Paulina Tokarek (29/02/2016 12:08:39)
Lista wiadomości