Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 293/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2013 roku

 

Uchwała Nr 293/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Krajową Izbą Odwoławczą z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 ze zmianami)  Zarząd Powiatu  Średzkiego  uchwala,  co następuje:

§ 1. Upoważnia radcę prawnego, Pana Przemysława Barczyńskiego zam........................., legitymującego się dowodem osobistym ............................... wydanego przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, do reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Krajową Izbą Odwoławczą z siedzibą w Warszawie, w sprawie z odwołania wniesionego przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX sp. z o.o. w Poznaniu ul. Kochanowskiego 7, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną - sygn. akt KIO 3/13. 

§ 2. Wykonanie uchwały, poprzez wystawienie pełnomocnictwa, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, powierza się Tomaszowi Pawlickiemu - Staroście i Zdzisławowi Jędrzakowi - Wicestaroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do uchwały  Nr 293/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 11 stycznia 2013 roku
 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Krajową Izbą Odwoławczą z siedzibą w Warszawie.

Pełnomocnictwa udziela się w związku z wniesieniem w dniu 2 stycznia 2013 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie odwołania od decyzji Zarządu Powiatu Średzkiego dotyczącego odrzucenia oferty odwołującego tj. Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego AGROBEX  sp. z o.o. w Poznaniu ul. Kochanowskiego 7, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną. Wobec konieczności reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego na posiedzeniu Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, w sprawie wyżej opisanego odwołania, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik
do uchwały Nr 293/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 stycznia 2013 roku

 

PEŁNOMOCNICTWO 

 

Zarząd Powiatu Średzkiego, 63-000 Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 5, upoważnia radcę prawnego, Pana Przemysława Barczyńskiego zam............................., legitymującego się dowodem osobistym .............................. wydanego przez Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska, do reprezentowania Zarządu Powiatu Średzkiego przed Krajową Izbą Odwoławczą z siedzibą w Warszawie, w sprawie z odwołania wniesionego przez wykonawcę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe i Handlowe AGROBEX  sp. z o.o. w Poznaniu ul. Kochanowskiego 7,  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną - sygn. akt KIO 3/13.

 

Środa Wielkopolska, dnia ............................... 2013 roku.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/01/2013 09:04:29)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (17/01/2013 09:04:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/01/2013 09:04:29)
Lista wiadomości