Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 292/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 stycznia 2013 roku

 

Uchwała Nr 292/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie upoważnienia do potwierdzania dokumentacji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, za zgodność z oryginałem oraz sporządzenia i podpisania wykazu dokumentów wchodzących w jej skład.

Na podstawie art.32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu  Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Upoważnia Panią Marię Bochyńską - Sekretarza Powiatu oraz Panią Annę Ambroży - Zastępcę Kierownika Wydziału Organizacyjno - Prawnego, każdą samodzielnie, do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną oraz sporządzenia i podpisania wykazu dokumentów wchodzących w jej skład .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 292/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 stycznia 2013 roku

w sprawie upoważnienia do potwierdzania dokumentacji  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, za zgodność z oryginałem oraz sporządzenia i podpisania wykazu dokumentów wchodzących w jej skład .

Upoważnienia udziela się w związku z pismem Krajowej  Izby Odwoławczej z siedzibą w Warszawie z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie Nr UZP /DO/MO/74/997/13 dot. KIO 3/13,  dotyczącej odwołana od decyzji Zarządu Powiatu Średzkiego o odrzuceniu oferty  Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego i Handlowego AGROBEX  sp. z o.o. w Poznaniu ul. Kochanowskiego 7,  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę budynku szpitala powiatowego w Środzie Wlkp. wraz z infrastrukturą techniczną. Wobec konieczności potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu oraz sporządzenia i podpisania wykazu dokumentów wchodzących w jej skład, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (17/01/2013 08:52:25)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (17/01/2013 08:52:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/01/2013 08:52:25)
Lista wiadomości