Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 291/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 291/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 7 stycznia 2013 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Nowe Miasto nad Wartą.

Na podstawie § 4 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały Nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, w związku z art. 4a ust. 1 i 2 oraz 4b ust.1 pkt 2  i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. 1 W związku z wnioskiem Burmistrza Jarocina z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Powiatu Średzkiego projektowanej zmiany granic administracyjnych gminy jarocin, powiat jarociński z gminą Nowe Miasto nad Wartą, powiat średzki, polegającej na włączeniu do obszaru gminy jarocin, obręb Mieszków, niżej wymienionych działek ewidencyjnych położonych w  gminie Nowe Miasto nad Wartą, obręb Wolica Pusta:

1)      nr 247/2 o powierzchni 0,0315 ha stanowiącej grunty rolne zabudowane (B-RV - 0,0315ha),

2)      nr 248/1 o powierzchni 0,0200 ha stanowiącej grunty orne (RV - 0,0200 ha),

3)      nr 248/3 o powierzchni 0,0564 ha stanowiącej grunty orne (RV - 0,0564 ha),

4)      nr 248/4 o powierzchni 0,7336 ha stanowiącej grunty rolne zabudowane oraz grunty orne (B-RV - 0,1000 ha, RV - 0.6336 ha)

postanawia się przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami powiatu średzkiego, zwane dalej konsultacjami.

2. Celem konsultacji jest poznanie opinii, uzyskanie informacji oraz sugestii mieszkańców powiatu średzkiego w przedmiocie wskazanej wyżej zmiany granic administracyjnych gminy Nowe Miasto nad Wartą, która jest jednocześnie granicą powiatu średzkiego.

3. Projekt graficzny zmiany granic stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Konsultacje rozpoczną się w dniu 18 lutego 2012 r. o godz. 1400 w Urzędzie Gminy Nowe Miasto nad Wartą, ul. Poznańska 14 Nowe Miasto nad Wartą, w pok. nr 4, i zakończą
się w dniu 18 lutego 2012 r. o godz. 1600.

2. Konsultacje ogranicza się do mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą, powiat średzki.

3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie protokołowanego spotkania.

4. Opinie, wnioski i sugestie w przedmiocie zmiany granic będzie można zgłaszać podczas spotkania w formie ustnej do protokołu.

5. Wyznacza się Geodetę Powiatowego w Środzie Wlkp. - Panią Hannę Mierzwiak jako osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji.

6. Informacje o konsultacjach podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację
na stronie internetowej powiatu średzkiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i w prasie lokalnej oraz zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., co najmniej
30 dni przed ich rozpoczęciem .

7. Wyniki konsultacji zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, a także przedstawione przez Zarząd Powiatu, na najbliższej sesji Rady Powiatu Średzkiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta/-/
mgr Tomasz Pawlicki

Załącznik:
- mapa - do pobrania

 

Uzasadnienie
do uchwały Nr 291/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 7 stycznia 2013 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego, dotyczących zmiany granic administracyjnych gminy Nowe Miasto nad Wartą.

 

Burmistrz Jarocina pismem Nr WNPOŚ.0110.4.2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. zwrócił się z wnioskiem do Rady Powiatu Średzkiego o wyrażenie w drodze uchwały opinii w sprawie zmiany granic administracyjnych gminy jarocin, powiat jarociński z gminą Nowe Miasto nad Wartą, powiat średzki, w sposób opisany w niniejszej uchwale. Zgodnie z zapisami art. 4a ust. 1 i 2 oraz 4b ust.1 pkt 2  i ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), przedmiotowa uchwała może być podjęta po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała Nr XXVII/155/2012 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 września 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego .W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (07/01/2013 14:19:56)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (07/01/2013 14:19:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/01/2013 08:49:22)
Lista wiadomości