Wyszukiwarka:

Uchwała Nr 290/2013 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 stycznia 2013 roku

Uchwała Nr 290/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 stycznia 2013 roku
 

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013.

Na podstawie § 1, 2 i 6 Uchwały Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują miesięczną dotację w roku budżetowym 2013 w wysokości:

- 88,00 zł na jednego ucznia technikum uzupełniającego dla dorosłych,

- 112,50 zł na jednego ucznia szkoły policealnej

- 92,00 zł na jednego ucznia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych,

- 81,00 zł na jednego ucznia uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla  dorosłych,

- 560,00 zł na jednego ucznia w liceum ogólnokształcącego dla młodzieży.

§ 2.  Planowana roczna liczba uczniów w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dotowanych przez Powiat Średzki podana przez organy prowadzące do 30 września 2012 r., na których przysługuje dotacja:

- Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec" - 1080 uczniów.

- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec"- 400 uczniów.

- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec" - 1200 uczniów.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 2 -letnie) - 480 uczniów.

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 3-letnie) - 2400 uczniów.

- Szkoła Policealna „Szkoleniowiec" - 600 uczniów.

- Technikum Uzupełniające w Krzykosach - 143 uczniów.

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wlkp. - 1200 uczniów.

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp.- 200 uczniów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta
/-/mgr Tomasz Pawlicki

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 290/2013
Zarządu Powiatu Średzkiego

z dnia 7 stycznia 2013 roku 
 

w sprawie określenia wysokości kwot dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku 2013

 

Na podstawie § 2  Uchwały Nr XXX/174/2009 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych oraz trybu  i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół, w których realizowany jest obowiązek szkoły lub obowiązek nauki, otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Powiat Średzki. Pozostałe szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują dotację w wysokości nie niższej niż 50% ustalonych w budżecie Powiatu średzkiego wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju, w przeliczeniu na jednego ucznia. W przypadku braku na terenie Powiatu Średzkiego szkoły publicznej danego typu i rodzaju podstawa do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższy powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu lub rodzaju.

Wysokość dotacji na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły przyjęto na podstawie roku 2012 i zostanie ona skorygowana po otrzymaniu przez Powiat Średzki informacji od najbliższego powiatu o wydatkach bieżących ponoszonych na jednego ucznia na prowadzenie następujących typów szkół:

- uzupełniające liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( 2 -letnie),

- liceum ogólnokształcące dla dorosłych ( 3 -letnie),

- szkoła policealna dla dorosłych,

- technikum uzupełniające dla dorosłych,

gdyż Powiat Średzki nie prowadzi wyżej wymienionych typów szkół.

W związku z powyższym roczna wysokość dotacji dla szkól niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych przedstawia się następująco:

- Technikum Uzupełniające „Szkoleniowiec" - 1080 uczniów x 88 zł = 95 040,00 zł

- Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec"- 400 uczniów x 81 zł  = 32.400, 00 zł

- Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące „Szkoleniowiec" - 1200 uczniów x 92 zł = 110. 400,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 2 -letnie) - 480 uczniów x 81 zł = 38.880,00 zł

- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych „Euronauka"( 3-letnie) - 2.400 uczniów x 92 = 220.800,00 zł

- Szkoła Policealna „Szkoleniowiec" - 600 uczniów x 112,5 zł = 67.500,00 zł

- Technikum Uzupełniające w Krzykosach - 143 uczniów x 88 zł  = 12.580,00 zł

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Środzie Wlkp., - 200 x 560 =  112.000,00 zł

- Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Środzie Wlkp., 1200 x 92= 110.400,00 zł. 

Środki finansowe na przedstawione powyżej wysokości dotacji zaplanowane są w planie  wydatków Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu  na rok 2013 w związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Pawlicki
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karolina Drożak (07/01/2013 13:57:02)
  • publikację informacji: Karolina Drożak (07/01/2013 13:57:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karolina Drożak (17/01/2013 08:48:55)
Lista wiadomości