Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 125/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2007 r.

 

Uchwała Nr 125 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 grudnia 2007 roku


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego.


Na podstawie art. 32 ustawy z 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 25 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261 poz.2603 ze zmianami ), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 463/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 12 maja 2006 roku w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 1 m2 powierzchni lokali użytkowych stanowiących własność Powiatu Średzkiego, zmienionej uchwałą Nr 472/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 19 maja 2006 roku , wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W przypadku wynajęcia lokali użytkowych na rzecz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Środzie Wlkp. oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. mogą być stosowane niższe stawki niż określone w § 1 ust.1, jednak nie niższe niż 5,50 zł + VAT."
2. Dotychczasowe §§ 2,3 i 4 oznacza się odpowiednio jako §§ 3,4 i 5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008 roku.

Starosta
/-/ Piotr Piekarski

 

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 125/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 grudnia 2007 roku


W związku z planowaną zmianą tytułu prawnego do korzystania z zajmowanych pomieszczeń przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Środzie Wlkp. oraz Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Środzie Wlkp. tj. zmianą z użyczenia na najem zachodzi konieczność ustalenia stawek czynszu dla wyżej wymienionych jednostek.
Ponieważ są to jednostki wykonujące zadania publiczne na terenie Powiatu Średzkiego zasadnym jest wprowadzenie obniżonych w stosunku do obowiązujących stawek czynszu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne
i w pełni uzasadnione.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (21/12/2007 11:41:00)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (21/12/2007 11:43:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (21/12/2007 11:43:10)
Lista wiadomości