Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 124/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 18 grudnia 2007 r.


Uchwała Nr 124/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019.


Na podstawie art.4 ust.1 pkt 13, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art.14 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się pozytywną opinię o projekcie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019, z uwagami wyrażonymi w załączniku do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Środowiska.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Starosta
/-/ Piotr Piekarski


Załącznik
do uchwały Nr/124/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.

  1. W projekcie proponuje się uwzględnić powstanie stacji przeładunkowej odpadów komunalnych w ramach Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jarocinie. W skład przedmiotowej stacji miałaby wejść linia sortownicza zlokalizowana na terenie Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych w Nadziejewie oraz kompostownia, której lokalizacja nie jest jeszcze ostatecznie zatwierdzona. Takie stanowisko przedstawiła Gmina Środa Wlkp. w piśmie z dnia 27 listopada 2007 r., znak: RiOŚ - 7060/115/2007.
  2. W tabeli 2.1 -16 oraz tabeli 5.1.-25 dla gminy Nowe Miasto nazwa miejscowości, w której znajduje się składowisko winna brzmieć „Elżbietowo".
  3. W pkt 2.2.3.8. w zapisie dotyczącym likwidacji mogilników w latach 2003 -2004, nazwa miejscowości, w której zlikwidowano mogilnik na terenie gminy Zaniemyśl winna brzmieć „Zwola".
  4. W załączniku do projektu w wykazie przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów oraz punkty zbierania pojazdów należy dopisać firmy:

Nazwa, siedziba

i adres
Miejsce prowadzenia działalności Powiat Stacja demontażu/punkt zbierania pojazdów
RAW materials Jacek Rubach ul. 17 Września 12/4 63-000 Środa Wlkp. ul. Brodowska 3063-000 Środa Wlkp. średzki Punkt zbierania pojazdów, umowa ze stacją demontażu pojazdów – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „AMBIT” Sp. z o.o.. ul. Jaracza 115-186 Białystok
Firma Handlowo-Usługowa „DYMEK” Damian Węcławiak Os. Jagiellońskie 40/19 63-000 Środa Wlkp. ul. Brodowska 2863-000 Środa Wlkp. średzki Punkt zbierania pojazdów, umowa ze stacją demontażu pojazdów –Przedsiębiorstwo Recyklingowe „BEMARS” Kiełczynek 3163-130 Książ Wlkp.

 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 124/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 18 grudnia 2007 r.


w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019.

W dniu 13 listopada 2007 r. wpłynęło pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego, znak: DSR.III.0723-81/2007 z prośbą o zaopiniowanie projektu „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008 - 2011 z perspektywą na lata 2012 - 2019", przyjętego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2007 r.
Zgodnie z art.14 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, projekt planu wojewódzkiego podlega zaopiniowaniu między innymi przez organy wykonawcze powiatów.

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (21/12/2007 11:14:12)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (21/12/2007 11:36:38)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (21/12/2007 11:36:38)
Lista wiadomości