Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 122/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 5 grudnia 2007 r.


UCHWAŁA NR 122 /2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie gruntu w celu postawienia zbiornika na paliwo.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie przez Zespół Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej, Gospodarstwo Pomocnicze w Kijewie, gruntu o powierzchni ca 15 m2 znajdującego się na zabudowanej budynkami gospodarczymi części działki oznaczonej nr 155/15 w celu postawienia zbiornika na paliwo na okres nie dłuższy niż 2 lata.
Umowa winna być zawarta zgodnie z warunkami zawartymi w Uchwale Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski

 

 

 


U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr 122/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 5 grudnia 2007 roku

W dniu 20 listopada 2007 roku Kierownik Gospodarstwa Pomocniczego w Kijewie zwrócił się do Zarządu Powiatu Średzkiego z prośbą o wyrażenie zgody na udostępnienie miejsca na terenie Gospodarstwa w celu postawienia zbiornika na paliwo.
Zgodnie z zapisem Uchwały Nr V/34/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd, jednostka organizacyjna ma prawo do oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę lub użyczenie osobom trzecim, w drodze pisemnej umowy, jeżeli umowa zawierana jest na okres powyżej 12 miesięcy - za zgodą Zarządu Powiatu, wyrażoną w formie uchwały.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (18/12/2007 14:22:10)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (18/12/2007 14:22:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (18/12/2007 14:22:37)
Lista wiadomości