Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 119/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku
 
Uchwała Nr 119/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2007 r.
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4.
 
            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            § 1. Przeznaczyć do sprzedaży lokal mieszkalny oznaczony nr 4, znajdujący się w budynku na nieruchomości położonej w Środzie Wlkp. przy ul. Libelta 4, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3184/2, o powierzchni 0,0843 ha, ark. mapy 21, zapisanej w księdze wieczystej KW 31284, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w gruncie.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 540/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 20 października 2006 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w najem w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego, stanowiącego własność Powiatu Średzkiego, położonego w Środzie Wlkp., przy ul. Libelta 4.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
UZASADNIENIE
do  uchwały  Nr 119/2007
 Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
Lokal nr 4, znajdujący się w budynku położonym w Środzie Wlkp., przy ul. Libelta 4, pierwotnie stanowił lokal użytkowy i był wynajmowany Związkowi Spółek Wodnym w Środzie Wlkp. Po wypowiedzeniu umowy najmu na przedmiotowy lokal, został on przeznaczony do oddania w najem w drodze bezprzetargowej. Z uwagi na brak chętnych, Zarząd postanowił dostosować przedmiotowy lokal do standardów samodzielnego lokalu mieszkalnego i przeznaczyć do sprzedaży.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: P.Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (22/11/2007 12:54:46)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (22/11/2007 14:09:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (22/11/2007 12:54:46)
Lista wiadomości