Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 120/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 21 listopada 2007 roku
W związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 11.03.2009 r. Uchwała Nr 12/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dn. 27.11.2007 r. została usunięta z obrotu prawnego 
______________________________________________________________________ 
Uchwała Nr 120 / 2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 listopada 2007 roku
  
w sprawie zatrudniania nauczycieli emerytów oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych w szkołach i placówkach  oświatowych, prowadzonych przez Powiat Średzki.

 
Na podstawie art. 34a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004  r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami), w związku z art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
§ 1. Zatrudnienie nauczyciela emeryta oraz przydzielenie nauczycielowi godzin ponadwymiarowych w ilości większej niż 4 godziny tygodniowo wymaga zgody Zarządu Powiatu Średzkiego.

§ 2. W celu uzyskania zgody, o której mowa w § 1, dyrektor szkoły lub placówki oświatowej zobowiązany jest złożyć do Zarządu Powiatu wniosek zawierający uzasadnienie wskazujące celowość zatrudnienia nauczyciela emeryta bądź przydzielenia nauczycielowi godzin ponadwymiarowych w ilości większej niż 4 godziny tygodniowo wraz z kalkulacją kosztów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorom szkół i placówek oświatowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski 

  
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 120/ 2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 21 listopada 2007 roku


w sprawie zatrudniania nauczycieli emerytów oraz przydzielania godzin ponadwymiarowych w szkołach i placówkach  oświatowych, prowadzonych przez Powiat Średzki.


Mając na względzie wzrost wydatków w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki oraz dbałość o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi celowym jest wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na nadzorowanie i monitorowanie wydatków związanych z zatrudnianiem nauczycieli emerytów oraz przydzielaniem nauczycielom godzin ponadwymiarowych.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (29/11/2007 09:26:59)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (29/11/2007 09:27:10)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (07/05/2009 08:21:37)
Lista wiadomości