Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 116/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku
 
Uchwała Nr 116 / 2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2007 roku
  
w sprawie uchwalenia projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok.
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 55 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz art. 179 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
 
         § 1. 1. Uchwala się projekt budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            2. Integralną część projektu budżetu stanowią objaśnienia do projektu budżetu.
 
            3. Do projektu budżetu dołącza się:
a) prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne,
b) informację o stanie mienia komunalnego.
 
          § 2. Projekt budżetu, o którym mowa w § 1 postanawia przedłożyć:
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu - celem zaopiniowania,
2) Radzie Powiatu Średzkiego.
 
          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Załączniki:
 • Projekt uchwały Rady Powiatu Średzkiego w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok - do pobrania
 • Objaśnienia do projektu budżetu Powiatu Średzkiego na 2008 r. - do pobrania
Załączniki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok:
 • nr 1 (plik pdf) - Plan dochodów dla Powiatu Średzkiego na 2008 r.
 • nr 2 (plik pdf) - Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2008 r. 
 • nr 3 (plik pdf) - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru, z rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej na 2008 r.
 • nr 4 (plik xls) - Wykaz wydatków majątkowych Powiatu Średzkiego w roku budżetowym 2008
 • nr 5 (xls) - Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
 • nr 6a (plik pdf) zał. 6a cd. (plik xls) - Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2008 r.
 • nr 6b (plik pdf) - Plan wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2008 r.
 • nr 7a (plik pdf) - Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008 r.  
 • nr 7b (plik pdf) - Plan wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2008 r.  
 • nr 8a (plik pdf) - Plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2008 r.  
 • nr 8b (plik pdf) - Plan wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na 2008 r.  
 • nr 9a (plik pdf) - Plan dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2008 r.  
 • nr 9b (plik pdf) - Plan wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2008 r.  
 • nr 10a (plik pdf) - Plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2008 r.   
 • nr 10b (plik pdf) - Plan wydatków realizowanych z dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2008 r.   
 • nr 11 (plik pdf) - Plan dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2008 r.   
 • nr 12 (plik pdf) - Plan dotacji celowych przekazanych dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst na 2008 r.   
 • nr 13 (plik pdf) - Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na 2008 r.   
 • nr 14 (plik pdf) - Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na 2008 r.     
 • nr 15 (plik pdf) - Plan dotacji podmiotowych z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  na 2008 r.   
 • nr 16 (plik pdf) - Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich  obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na 2008 r.   
 • nr 17 (plik pdf) - Plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 2008 r.   
 • nr 18 (plik xls) - Plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych na 2008 r.
 • nr 19 (plik xls) - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
 • nr 20 (plik xls) - Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 r.  
 • Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2008 - 2015 - do pobrania (plik xls)
 • Informacja o powiecie średzkim - do pobrania (plik pdf)
 • Informacja o stanie mienia komunalnego - do pobrania (plik pdf).
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: P. Piekarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (22/11/2007 13:15:32)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (26/11/2007 08:01:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (26/11/2007 08:01:30)
Lista wiadomości