Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 110/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 października 2007 roku
 
Uchwała Nr 110 / 2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 października 2007 roku
  
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2008  podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Określa się zadania ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane przez Zarząd Powiatu Średzkiego w 2008 roku podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.
 
 
            § 2. Ustala się wysokość środków przeznaczonych na dotację w budżecie Powiatu Średzkiego na rok 2008 w celu sfinansowania zadań określonych w § 1 na kwotę 16.500,- zł. słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych 00/100.
           
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 110/ 2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 24 października 2007 roku
 
w sprawie określenia zadań ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2008  podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 
            Zgodnie z § 4 ust. 2 Uchwały Nr XXXV/248/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Zarząd Powiatu w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały określi zadania ze sfery zadań publicznych, wymienionych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w danym roku budżetowym mogą być zlecane podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
            Podjęcie niniejszej uchwały jest zatem w pełni uzasadnione.  
 
 
Załącznik do Uchwały
Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 110 /2007
z dnia 24 października 2007 r.
 
 
Zadania ze sfery zadań publicznych, które będą zlecane w roku 2008 podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego.
 
 
I. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w formie wsparcia:
 
1.    Publikowanie w niekomercyjnym, niskonakładowym wydawnictwie, artykułów i materiałów poświęconych atrakcjom turystycznym, ludziom i instytucjom, które promują Powiat Średzki, a także wydarzeniom kulturalnym, które miały miejsce na terenie Powiatu.
      Termin realizacji zadania - do 30 października 2008 r.
      Dotacja w wysokości: 2.000 zł.
 
2.    Wydanie publikacji poświęconej historii średzkiej Kolegiaty.
Termin realizacji zadania - do 30 października 2008 r.
      Dotacja w wysokości: 2.000,- zł.
 
3.    Zorganizowanie konferencji pn. "Dziedzictwo Kulturowe Najbliższej Ojczyzny". Zadanie to ma przybliżyć mieszkańcom powiatu jego dorobek kulturalny przez zorganizowanie wykładów, prelekcji, konferencji.
Termin realizacji zadania - czerwiec / lipiec 2008 r.
      Dotacja w wysokości: 1.000,- zł.
 
4.    Organizacja konkursu fotograficznego pn. "Tacy jesteśmy - mieszkańcy Ziemi Średzkiej na co dzień i od święta".
Termin realizacji zadania - do 30 października 2008 r.
Dotacja w wysokości: 500,- zł.
 
II. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia:
 
Rozbudowa obiektów sportowo - rekreacyjnych. Zadanie ma na celu polepszenie dostępności bazy sportowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Termin realizacji zadania - do 30 października 2008 r.
Dotacja w wysokości: 5.000,- zł.
 
III. W zakresie ochrony i promocji zdrowia w formie wsparcia:
 
  1. "Propagowanie szeroko rozumianej wiedzy na temat zasad profilaktyki nowotworowej". Zadanie to powinno mieć formę szerokiej akcji informacyjnej, prelekcji i wykładów, ukierunkowanych na konkretnych odbiorców związanych z określoną grupą zachorowań.
Termin realizacji zadania - wrzesień / październik 2008 r.
      Dotacja w wysokości: 1.000,- zł.
 
  1. Opracowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Program ten powinien być skierowany dla określonej grupy odbiorców (np. związanych z określoną grupą zachorowań).
Termin realizacji zadania - wrzesień / październik 2008 r.
Dotacja w wysokości: 2.000,- zł.
 
IV. W zakresie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w formie wsparcia:
 
Propagowanie współpracy i integracja z krajami Unii Europejskiej. Zadanie to ma na celu upowszechnianie wśród młodzieży idei międzynarodowej współpracy i przyjaźni poprzez organizację spotkań z ich udziałem w kraju i za granicą.
Termin realizacji zadania -  do 30 października 2008 r.
Dotacja w wysokości: 3.000,- zł.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (30/10/2007 10:08:25)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (30/10/2007 10:08:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (30/10/2007 10:08:25)
Lista wiadomości