Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 108/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2007 roku
 
Uchwała Nr 108/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 października 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
     Na podstawie art. 173 ust. 5, 184, 188 ust. 1 pkt 1, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały  Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, uchwala się co następuje:
        
         § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., uchwałą nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 r., uchwałą nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 r., uchwałą nr IX/60/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 r., uchwałą nr 79/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2007 r., uchwałą nr 93/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 r., uchwałą nr X/67/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                         29.143,-
do kwoty                       30.072.256,-                                                                                           
 
2. w § 2 ust. 8
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                         29.143,-
do kwoty                       190.128,-
 
3.w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                         29.143,-
do kwoty                       33.566.350,-
 
4. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                         29.143,-
do kwoty                       30.333.678,-
  
5. w § 4 ust. 1 pkt 1
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                13.546,-
do kwoty              18.859.043,-
 
6. w § 4 ust. 1 pkt 15
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                29.143,-
do kwoty              190.128,-
 
7. w § 11
rozdysponowuje się rezerwę celową określoną w ust. 2
na kwotę              13.000,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi       11.000,-
w tym:
określoną lit. b
na kwotę                       13.000,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi         0,-
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 7b, 24a, 24b otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3a, 4a, 4b do niniejszej uchwały.
        
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Załączniki do uchwały (pliki pdf):
 
Uzasadnienie
do uchwały nr 108/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 10 października 2007 r. 
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 29.143,- w tym w rozdziałach:
80195 Pozostała działalność           2.207,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższą kwotę wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB.I-6.3011-527/07 z dnia 2 października 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci                       i młodzieży realizowanych w ramach "Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci        i młodzieży do miejsc pamięci narodowej - Podróże historyczno - kulturowe w czasie i przestrzeni".
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze         2.875,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższą kwotę wprowadzono na podstawie pism Wojewody Wielkopolskiego znak. FB. I-4.3011-450/07 z dnia 17 września 2007 r. oraz znak. FB. I-4.3011-171/07 z dnia 18 września 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie               5.722,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższą kwotę wprowadzono na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego znak. FB. I-4.3011-450/07 z dnia 17 września 2007 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
85415 Pomoc materialna dla uczniów          18.339,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższą kwotę wprowadzono na podstawie pisma znak. FB. I-6.3011-360, 485/07 z dnia 18 września 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 70/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r. oraz Nr 97/2007 z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  w 2007 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych".
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
W planie wydatków w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rozdysponowuje się rezerwę celową "na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej" w kwocie 13.000,- z przeznaczeniem na wypłatę nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Średzki, w tym:
- Liceum Ogólnokształcącym - 4.500,- (rozdział 80120 § 4010),
- Zespole Szkół Rolniczych - 4.000,- (rozdział 80130 § 4010),
- Zespole Szkół Ekonomicznych - 1.500,- (rozdział 80130 § 4010),
- Zespole Szkół Zawodowych - 1.500,- (rozdział 80130 § 4010),
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - 1.500,- (rozdział 85406 § 4010).
W związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pochodne od wynagrodzeń z tytułu wypłaconych nagród dla nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego, dokonuje się przeniesienia środków z planu finansowego Starostwa Powiatowego w kwocie 892,- (rozdział 80195, 80146) do planu finansowego Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80120). W pozostałych jednostkach środki na pochodne od wynagrodzeń zabezpieczone są w planach finansowych tych jednostek.   
 
Ponadto w planie finansowym wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz w Starostwie Powiatowym, zgodnie z posiadanym upoważnieniem.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (25/10/2007 09:27:38)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (25/10/2007 09:27:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (25/10/2007 09:27:38)
Lista wiadomości