Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 117/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 listopada 2007 roku
Uchwała Nr 117/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
       Na podstawie art. 173 ust. 5, 184, 188 ust. 1 pkt 1 i 2, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały  Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, uchwala się co następuje:
           
            § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 r., uchwałą  Nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 r., uchwałą  Nr IX/60/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 r., uchwałą Nr 79/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2007 r., uchwałą Nr 93/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 r., uchwałą Nr X/67/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 września 2007 r., uchwałą               Nr 108/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 października 2007 r., uchwałą Nr XI/76/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                                   69.168,-
do kwoty                                30.158.177,-                                                                                                                                
2. w § 2 ust. 1
zwiększa się dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                       48.128,-
do kwoty                    4.628.759,-
 
3. w § 2 ust. 2
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę                       8.000,-     
do kwoty                    42.000,-
 
4. w § 2 ust. 8
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                                   13.040,-
do kwoty                                203.168,-                                                                                                                   
5.w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                                   69.168,-
do kwoty                                32.690.889,-
 
6. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                                   69.168,-
do kwoty                                30.474.599,-
 
7. w § 4 ust. 1 pkt 1
zwiększa się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                                   15.653,-
do kwoty                                18.850.769,-
 
8 w § 4 ust. 1 pkt 2
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                       48.128,-
do kwoty                    4.628.759,-
 
9. w § 4 ust. 1 pkt 3
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na  podstawie porozumień z organami administracji rządowej
o kwotę                       8.000,-
do kwoty                    42.000,-
 
10. w § 4 ust. 1 pkt 15
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                       13.040,-
do kwoty                    203.168,-
 
11. w § 11
rozdysponowuje się rezerwę ogólną   określoną w ust. 1
na kwotę                                 27.750,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi  97.818,-                                                        
 
§ 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 7a, 7b, 8a, 8b, 24a, 24b otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a, 5b do niniejszej uchwały.
 
           
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
  
Uzasadnienie
do uchwały nr 117/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 listopada 2007 r. 
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 69.168,- w tym w rozdziałach:
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  -1.353,-
Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie finansowym dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, polegających na:
a)    zwiększeniu o kwotę 6.840,- na podstawie pisma znak. FB. I-9.3011-617/07 z dnia 24 października 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązania Skarbu Państwa wynikającego z decyzji Starosty Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2007 r. Nr GN. 7222-20/05 na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogę publiczną - powiatową,
b)    zmniejszenia o kwotę 8.193,- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma znak. FB.I-4.3011-651/07 z dnia 6 listopada 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego.
 
Odpowiednich zmian dokonuje się również po stronie wydatków.
 
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne           -5.000,-
Zmniejszenie planu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - na podstawie pisma znak. FB.I-4.3011-651/07 z dnia  6 listopada 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego, w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań.
Odpowiedniego zmniejszenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
71015 Nadzór budowlany                                         19.000,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB. I-6.3011-533/07 z dnia 16 października 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na sfinansowanie od dnia 1 października 2007 r. wzrostu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz wydatków bieżących  o charakte-rze jednorazowym.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              32.281,-
Powyższa kwota jest wynikiem zmian w planie finansowym dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, polegających na:
a)    zmniejszeniu planu dotacji o kwotę 1.428,- w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań. Zmniejszenia dokonano na podstawie pisma znak FB.I-4.3011-645/07 z dnia 2 listopada 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego,
b)    zwiększeniu planu dotacji o kwotę 33.709,- z przeznaczeniem na wypłatę nagród uznaniowych i zapomóg dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wlkp. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB. I-4.3011-542/07 z dnia 22 października 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego.
 
Odpowiednich zmian dokonuje się również po stronie wydatków.
 
80195 Pozostała działalność             240,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB.I-4.3011-610/07 z dnia 25 października 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
85295 Pozostała działalność                         8.000,-
Zwiększenia dochodów dokonano na podstawie aneksu z dnia 7 listopada 2007 r. do porozumienia nr 15/15/2007 z dnia 27 sierpnia 2007 r., zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim, a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu "Opieki nad dzieckiem i rodziną" - program "Inwestuj w siebie".
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 3.200,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB.I-9.3011-587/07 z dnia 25 października 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie powiatowych Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
85415 Pomoc materialna dla uczniów                      12.800,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB.I-9.3011-593/07 z dnia 25 października 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłat stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - zgodnie z uchwałą Nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.                              
 
W planie wydatków w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w § 4810 rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 27.750,- z przeznaczeniem na:
- zakup materiałów niezbędnych do rejestracji pojazdów przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w kwocie 7.000,-
- pokrycie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie wydatków bieżących, w tym w rozdziałach:
80130 - 14.170,-
85410 - 6.580,-
 
Oprócz wyżej wymienionych zwiększeń dochodów i wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami i rozdziałami w ramach działów w następujących jednostkach:
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
- Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
- Powiatowym Urzędzie Pracy,
- Zespole Szkół Ekonomicznych,
- Zespole Szkół Zawodowych,
- Zespole Szkół Rolniczych,
- Zarządzie Dróg Powiatowych,
- Powiatowy Szkolnym Ośrodku Sportowo - Turystycznym,
- Poradni Psychologiczno Pedagogicznej,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej,
- Starostwie Powiatowym.
 
Ponadto dokonuje przeniesienia środków między jednostkami w rozdziałach:
a) 80146  - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - z przeznaczeniem na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,
b) 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,
Dodatkowo dokonuje się przeniesień między jednostkami, polegających na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę  12.000,- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w rozdziale 85204, a zwiększeniu planu wydatków bieżących Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w rozdziale 85201.
 
Załączniki:

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/11/2007 08:16:21)
  • publikację informacji: (23/11/2007 08:16:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/11/2007 08:16:21)
Lista wiadomości