Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 99/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2007 roku
 
Uchwała  Nr  99/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 września 2007 r.
  
w sprawie procedury opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Średzkiego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007 - 2015
  
Podejmując działania mające na celu opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Programami Operacyjnymi i Wieloletnim Planem Inwestycyjnym na lata 2007-2015 optymalnie dobranego zarówno pod względem potrzeb strategicznych, jak i możliwości finansowych Powiatu Średzkiego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1.
 
1.    Powołuje Komisję Koordynacyjną ds. Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 -  2015 zwaną dalej "Komisją", w skład której wchodzą osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2.    Celem opracowania Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2015 jest:
1)   stworzenie dokumentu pomocniczego w negocjacjach o uzyskanie dofinansowania z zewnętrznych środków finansowych, na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane na terenie  powiatu.
2)   komunikacja władz samorządowych z mieszkańcami w zakresie długookresowych zamierzeń inwestycyjnych, uwzględniających także wnioski/postulaty składane przez mieszkańców,
3)   przedstawienie przyszłym partnerom przedsięwzięć publiczno-prawnych długookresowych planów przedsięwzięć inwestycyjnych,
4)   utworzenie bazy danych o wszystkich potrzebach inwestycyjnych Powiatu Średzkiego,
5)   zgromadzenie danych o wszystkich rozpoczętych inwestycjach (koncepcje, dokumentacje techniczne, itp.),
6)   konfrontacja potrzeb inwestycyjnych z możliwościami inwestycyjnymi,
7)   uniknięcie jednoczesnego otwierania zbyt wielu frontów inwestycyjnych w stosunku do zdolności finansowania powiatu,
8)   określenie, w okresie wieloletnim, poziomu wydatków planowanych do poniesienia z budżetu Powiatu Średzkiego i przeznaczonych na przedsięwzięcia inwestycyjne Powiatu Średzkiego.
 
§   2
 
1.    Prace nad Planem Rozwoju Lokalnego przebiegać będą według przyjętego harmonogramu, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2.    Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2007 - 2015 posiadać będzie formułę planu "kroczącego", tj. aktualizowanego corocznie z uzasadnionych powodów obejmujących m.in.:
1)    zmiany w źródłach finansowania PRL,
2)    dezaktualizację zadań wprowadzonych do PRL.
  
§   3
 
1.    Przedmiotem planowania w PRL będą przedsięwzięcia inwestycyjne obejmujące:
1)   wszelkie nakłady związane z realizacją danego projektu począwszy od prac badawczych dot. tego projektu, wykupu gruntów, itp. do zakończenia prac budowlanych i oddania obiektu/ów do użytku,
2)   modernizację istniejącego rzeczowego majątku trwałego i zakupy inwestycyjne,
3)   przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej powyżej 20.000,-zł (z VAT).
2.    Samodzielne przedsięwzięcia inwestycyjne o wartości jednostkowej do 20.000,-zł objęte zostaną prognozą wydatków budżetowych na lata 2007-2015 sporządzoną przez Skarbnika Powiatu.
3.    Wartość remontów odtworzeniowych objęta zostanie prognozą wydatków budżetowych na lata  2007 - 2015 sporządzoną przez Skarbnika Powiatu.
 
§   4
 
1.    Skarbnik Powiatu przedstawiając opracowaną prognozę potencjału inwestycyjnego powiatu na lata 2007 - 2015 wraz z dopuszczalnym poziomem zadłużenia powiatu (przy założeniu pozyskania zewnętrznych długoterminowych środków finansowych ze źródeł komercyjnych), przedłoży jednocześnie opis parametrów przyjętych w projekcji dochodów oraz wydatków Powiatu.
2.    Opracowując projekcję, o której mowa w ust. 1 Skarbnik Powiatu zasięga wszelkich niezbędnych konsultacji celem opracowania danych, o których mowa w pkt. 4 i 5 załączonego harmonogramu, na wiarygodnym i stabilnym poziomie.
3.    W trakcie prac nad PRL Skarbnik Powiatu przedłoży Komisji pisemne propozycje (uwzględniające obowiązujące przepisy) dot. form i zasad dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące usługi publiczne w imieniu powiatu.
4.    Przed zakończeniem prac nad PRL, Skarbnik Powiatu dokona korekty projekcji dochodów i wydatków z uwzględnieniem zadań inwestycyjnych przyjętych do PRL generujących dodatkowe wydatki lub generujących dodatkowe dochody. Korekty te zostaną uwzględnione przez Starostę Powiatu w ostatecznej wersji pierwszej edycji PRL.
 
§   5
 
1.    Wniosek przedsięwzięć inwestycyjno-organizacyjnych do PRL (zwany dalej "wnioskiem") składany  może być wyłącznie na ujednoliconym wzorze, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2.    Do PRL przyjmowane będą wyłącznie wnioski przedsięwzięć inwestycyjno-organizacyjnych  kompletnie wypełnione i podpisane.
3.    Wnioskodawcą przedsięwzięć inwestycyjnych bądź organizacyjnych mogą być samodzielni pracownicy Starostwa Powiatowego, a także jednostki organizacyjne powiązane z budżetem powiatu, w tym również spółki prawa handlowego.
4.    Postulaty do PRL oraz wnioski składać mogą także radni, stowarzyszenia i nieformalne grupy mieszkańców, organizacje reprezentujące biznes lokalny i inne zorganizowane grupy społeczne - z uwzględnieniem zapisów w ust. 5.
5.    Wszelkie postulaty i wnioski przedsięwzięć inwestycyjno-organizacyjnych do PRL przyjmują pracownicy merytorycznie właściwi dla charakteru danego wniosku - nazwiska osób oraz numery pokoi, w których można składać wnioski/postulaty określa załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
Złożone wnioski weryfikowane są przez osoby merytoryczne określone w załączniku nr 1.
6.    O terminie i trybie rozpoczęcia przyjmowania wniosków od mieszkańców wymienionych w ust. 4 oraz kryteriach kwalifikacji zadań do PRL, informuje media (zgodnie z harmonogramem) Przewodniczący Komisji Koordynacyjnej ds. Planu Rozwoju Lokalnego.
7.    Osoba wnioskująca będzie miał na uwadze kierunki rozwoju powiatu ujęte w priorytetach oraz celach Strategii Rozwoju Powiatu Średzkiego.
8.    Kryteria oceny zadań w projekcie zawiera załącznik nr 5.
 
§   6
 
1.    Okres konsultacji społecznych przewidzianych w harmonogramie prac nad PRL obejmował będzie także konsultacje z podmiotami będącymi dostawcami mediów tj. energii, gazu, itd.
2.    Celem kolejnych działań określonych w załączonym terminowo harmonogramie prac jest przedstawienie projektu PRL najpóźniej do 5 grudnia 2007 roku (dotyczy pisemnego projektu) oraz do 30 września (dotyczący kolejnych lat aktualizacji i sporządzania PRL) .
 
§   7
 
Przy opracowywaniu Planu Rozwoju Lokalnego zsynchronizowanego ze  Strategią Rozwoju Powiatu Średzkiego przyjmuje się zasadę otwartości przyjętego niniejszą uchwałą systemu prac nad PRL na ewentualne korekty, o ile usprawnią one przyjęty tryb pracy nad PRL bez wypaczenia jego celu i istoty oraz zachowają ostateczny planowany termin zakończenia prac nad pierwszą edycją PRL.
 
§   8
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Średzkiego.
 
§   9
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
Starosta
/-/ Piotr Piekarski
 
 
Załączniki nr 1 - 5 do uchwały - do pobrania (plik pdf).
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (11/09/2007 09:55:33)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (11/09/2007 09:56:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (11/09/2007 09:55:33)
Lista wiadomości