Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 98/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2007 roku
 
Uchwała Nr  98/2007
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 września 2007 roku
  
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
             Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami ) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
            § 1. W związku z zawarciem, 4 września 2007 r. przez Powiat Średzki z Zakładem Remontowo - Budowlanym Marian Janicki z siedzibą w Cielczy umowy na realizację zadania pn. "Wykonanie zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp." - upoważnia i zobowiązuje Pana Czesława Guzewskiego, Kierownika Wydziału Administracji Architektoniczno - Budowlanej Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp., do prowadzenia spraw związanych z realizacją ww. zadania, w tym w szczególności do:
  • nadzoru nad prawidłowym przebiegiem ww. inwestycji oraz jej terminowym rozliczeniem,
  • dokonania protokolarnego, końcowego odbioru wykonania zadania opisanego wyżej i podpisania przedmiotowego protokołu,
  • sprawdzenia i zatwierdzenia faktury wystawionej przez pełniącego nadzór inwestorski nad realizacją ww. zadania,
  • z wyłączeniem składania oświadczeń woli, mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
Uzasadnienie
Uchwała Nr  98/2007
 Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 września 2007 roku 
 
w sprawie upoważnienia do prowadzenia spraw związanych z wykonaniem zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.
 
            W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z 28.12.2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2007 rok przyjęto do realizacji w 2007 roku zadanie pn. "Wykonanie zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Środzie Wlkp.", przeznaczając na ten cel środki finansowe w wysokości 297.700 złotych.
Zarząd Powiatu, 5 czerwca 2007 r. (uchwała Nr 65/2007) podjął decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadaszonego, przelotowego wejścia z dojazdem dla dwóch karetek w SPZOZ w Środzie Wlkp.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrany został wykonawca, z którym 4 września br. podpisana została umowa na wykonanie przedmiotu zamówienia.
            Wobec powyższego Zarząd Powiatu uznał, że konieczne jest wyznaczenie i upoważnienie osoby o odpowiednim przygotowaniu merytorycznym do sprawowania, w jego imieniu, nadzoru nad właściwym przebiegiem tej inwestycji.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (11/09/2007 09:44:19)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (11/09/2007 09:56:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (11/09/2007 09:44:19)
Lista wiadomości