Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 97/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 7 września 2007 roku
 
Uchwała Nr 97/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 września 2007 roku
  
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.
 
            Na podstawie § 14 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  (Dz. U. Nr 260 poz. 2593) Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
 
            § 1. Ustala wynagrodzenie dla ekspertów z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za pracę w komisji egzaminacyjnej w wysokości 60 zł. brutto za jedno posiedzenie.
 
             § 2. Traci moc uchwała nr 54/2003 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad  wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 
            § 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
            § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
  
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 97/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 7 września 2007 roku 
 
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.
 
            Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powoływanej przez organ prowadzący wchodzą:
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
- przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
- dyrektor szkoły,
- dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
            W związku z tym, że Minister Finansów przekazuje corocznie dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych uwzględniając tylko wynagrodzenie dla ekspertów,  podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (11/09/2007 09:41:30)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (11/09/2007 09:55:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (11/09/2007 09:41:30)
Lista wiadomości