Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 93/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
       
Uchwała Nr 93/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok.
 
 
       Na podstawie art. 173 ust. 5, 184, 188 ust. 1 pkt 1, 188 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz § 12 pkt 4 uchwały  Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, uchwala się co następuje:
           
            § 1. W uchwale Nr III/19/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Średzkiego na 2007 rok, zmienioną uchwałą Nr 17/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 10 stycznia 2007 roku, uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r., uchwałą Nr 25/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 15 lutego 2007 r., uchwałą nr V/37/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 20 marca 2007 r., uchwałą Nr VI/41/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 12 kwietnia 2007 r., uchwałą Nr VII/46/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 24 kwietnia 2007 r., uchwałą nr 53/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 8 maja 2007 r., uchwałą nr VIII/52/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 maja 2007 r., uchwałą nr IX/60/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 czerwca 2007 r., uchwałą nr 79/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 sierpnia 2007 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
 
1. w § 1
zwiększa się dochody budżetu powiatu
o kwotę                      58.519,-    
do kwoty            29.917.826,-
 
2. w § 2 ust. 1
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                         33.734,-         
do kwoty                   4.580.631,-
 
3. w § 2 ust. 8
zwiększa się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                            24.785,-    
do kwoty                       160.985,-
 
4.w § 3
zwiększa się wydatki budżetu powiatu
o kwotę                              58.519,-  
do kwoty                     33.276.920,-
 
 
5. w § 4 ust. 1
zwiększa się wydatki bieżące
o kwotę                             58.519,-
do kwoty                    30.137.648,-
 
6. w § 4 ust. 1 pkt 1
zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
o kwotę                             20.324,-
do kwoty                     18.815.976,-
 
7. w § 4 ust. 1 pkt 2
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
o kwotę                             33.734,-         
do kwoty                     4.580.631,-
 
8. w § 4 ust. 1 pkt 15
zwiększa się wydatki realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu
o kwotę                             24.785,-
do kwoty                        160.985,-
 
9. w § 11
rozdysponowuje się rezerwę ogólną określoną w ust. 1
na kwotę        20.000,-
po rozdysponowaniu kwota rezerwy wynosi  77.044,-
 
            § 2. Po dokonanych zmianach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały załączniki nr 1, 2, 7a, 7b, 24a, 24b otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1, 2, 3a, 3b, 4a, 4b do niniejszej uchwały.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
 
Załączniki do uchwały (pliki pdf):
 
Uzasadnienie
do uchwały nr 93/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 r. 
 
Zwiększa się dochody i wydatki budżetu powiatu o kwotę 58.519,- w tym w rozdziałach:
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami     28.734,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki wprowadzono do budżetu na postawie pisma znak. FB. I-6.3011-427/07 z dnia 16 sierpnia 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikających z decyzji Starosty Średzkiego nr GN.7222-13/05, nr GN.7222-18/05, nr GN.7222-19/05 oraz nr GN. 7222-3/06 na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez powiat średzki nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
71015 - Nadzór budowlany     5.000,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB.I-4.3011-410/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na koszty bieżące utrzymania (czynsz, opłaty pocztowe, paliwo, podróże służbowe) oraz wyposażenie i remont pomieszczeń biurowych.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
 
80195 - Pozostała działalność    11.085,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB. I-6.3011-452/07 z dnia 24 sierpnia 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie (poza tygodniowym obowiązkowym wymiarem zajęć) ustnego egzaminu maturalnego.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków w Starostwie Powiatowym. Koszty wypłaty wynagrodzeń za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego w poszczególnych jednostkach kształtują się następująco:
 • Zespół Szkół Rolniczych - 1.205,-
 • Zespół Szkół Zawodowych - 3.237,-
 • Zespół Szkół Ekonomicznych - 2.763,-
 • Liceum Ogólnokształcące - 3.880,-
85201  -Placówki opiekuńczo - wychowawcze    13.700,-
Zwiększenie planu dochodów o dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Środki wprowadzono do budżetu na podstawie pisma znak. FB.I-4.3011-401/07 z dnia 8 sierpnia 2007 r. Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i zakupów wyposażenia, w tym na programy naprawcze w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.
Odpowiedniego zwiększenia dokonuje się również po stronie wydatków.
Dodatkowo, aby zabezpieczyć wkład własny na realizację zadania dokonuje się przeniesień środków między jednostkami:
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (rozdział 85201),
 • Publicznej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej (rozdział 85201).
W planie finansowym wydatków w rozdziale 75818 - Rezerwy ogólne i celowe § 4810 rozdysponowuje się rezerwę ogólną na kwotę 20.000,- z przeznaczeniem na pokrycie przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Łęknie wydatków bieżących, w tym w rozdziałach:
- 80130 - 9.200,-
- 85410 - 10.800,-
 
Ponadto w planie finansowym dokonuje się przeniesień miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów w następujących jednostkach:
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Szlachcinie,
 • Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
 • Zespole Szkół Zawodowych,
 • Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego,
 • Starostwie Powiatowym,
zgodnie z posiadanym upoważnieniem.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/09/2007 11:26:57)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (04/09/2007 11:33:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/09/2007 11:32:55)
Lista wiadomości