Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 85/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
Uchwała Nr 85/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Gminy Nowe Miasto nad Wartą.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wyraża zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Nowe Miasto nad Wartą wyposażenia o wartości 291.076,35 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół ponadgimnazjalnych, zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Upoważnia Pana Mirosława Ardelli - Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. do przekazania wyposażenia, o którym mowa w § 1, protokołem zdawczo-odbiorczym.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
 
U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr  85/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku  
 
w sprawie przekazania wyposażenia na rzecz Gminy Nowe  Miasto nad Wartą.
 
        W dniu 5 lutego 2004 r. Rada Powiatu Średzkiego w formie uchwały wyraziła wolę budowy szkoły ponadgimnazjalnej przy istniejącym gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą oraz jej współfinansowania, w równych częściach, przez Powiat Średzki i gminę Nowe Miasto n/Wartą. Uchwała ta została zmieniona uchwałą z dnia 17 marca 2005 r. W wykonaniu tychże uchwał Zarząd Powiatu w dniu 4 kwietnia 2005 r. zawarł z Wójtem Gminy Nowe Miasto n/Wartą porozumienie określające zasady i warunki realizacji i współfinansowania rozbudowy istniejącego budynku Gimnazjum w Nowym Mieście n/Wartą o część dydaktyczną ponadgimnazjalną oraz przejęcie przez Gminę od Powiatu zakończonej inwestycji, a także jako zadania własnego, prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście. W dniu 26 października 2006 r. Rada Powiatu Średzkiego podjęła uchwałę w sprawie założenia z dniem 1 września 2007 r. szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście n/Wartą. Następnie zgodnie z porozumieniem z dnia 4 kwietnia 2005 r. Rada Powiatu Średzkiego i Rada Gminy Nowe Miasto n/Wartą podjęły uchwały w sprawie przekazania i przejęcia prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście n/Wartą. Wykonując powyższe uchwały Zarząd Powiatu i Wójt Gminy Nowe Miasto n/Wartą zawarli w dniu 5 kwietnia 2007 r. porozumienie w sprawie zasad i warunków przekazania przez Powiat Średzki prowadzenia szkół ponadgimnazjalnych w Nowym Mieście n/Wartą.
      Z dniem 1 września 2007 r. Gmina Nowe Miasto rozpocznie jako organ prowadzący prowadzenie szkół ponadgimnazjalnych, stąd zasadność podjęcia niniejszej uchwały umożliwiającej nieodpłatne przekazanie wyposażenia, nabytego wcześniej przez Powiat Średzki, na potrzeby tych szkół.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/09/2007 08:31:37)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/09/2007 09:43:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/09/2007 08:31:37)
Lista wiadomości