Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 84/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
Uchwała Nr 84/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia
 
            Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  28 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 56, poz. 372), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
 
            § 1. W uchwale nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia wprowadza się następujące zmiany:
 
  1. w §1 dotychczasowy zapis oznacza się jako ust. 1.
  2. w §1 wprowadza się ust. 2 w brzmieniu: "Z dniem 1 września 2007 wymiar czasu pracy Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Pani Elżbiety Radziejewskiej ulega zmianie z 1/3 etatu na 1/2 etatu.
  3.  §2 otrzymuje brzmienie:
            "§ 2. Ustala miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla Pani Elżbiety Radziejewskiej Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp., w wysokości 1097,50 zł brutto."
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
  
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 84/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
  
w sprawie zmiany uchwały nr 440/2006 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 24 lutego 2006 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. i ustalenia wynagrodzenia.
 
W związku z powierzeniem z dniem 1 września 2007 roku zadań doradcy metodycznego nowym nauczycielom oraz przystąpieniem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. do projektu "Strategia działań i współpracy instytucji w Środzie Wlkp." mającym na celu pozyskiwanie funduszy z Regionalnego Ośrodka EFS zachodzi potrzeba zwiększenia godzin pracy dyrektora PODN w Środzie Wlkp. Podjęcie niniejszej uchwały nie spowoduje zwiększenia planu finansowego Ośrodka, gdyż ogólna liczba godzin pracy doradców metodycznych i dyrektora nie ulegnie zmianie.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/09/2007 08:23:35)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (04/09/2007 09:43:14)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/09/2007 08:23:35)
Lista wiadomości