Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 83/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
Uchwała Nr 83/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
 
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
 
            Na podstawie § 20 ust. 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku, w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779) Zarząd Powiatu Średzkiego, uchwala co następuje:
 
 
            § 1. Powierza się na okres od 1 września 2007 roku do 31 sierpnia 2010 roku zadania doradcy metodycznego:
 • Pani Renacie Baraniak nauczycielowi matematyki,
 • Pani Małgorzacie Migdzie nauczycielowi nauczania początkowego,
 • Pani Violetcie Rydian nauczycielowi historii, wiedzy o społeczeństwie,
 • Pani Wioletcie Ślebiodzie nauczycielowi wychowania przedszkolnego,
 • Panu Rafałowi Ślebiodzie nauczycielowi informatyki,
 • Pani Katarzynie Światowy nauczycielowi biologii i przyrody,
 • Pani Alinie Cichowlas nauczycielowi wychowania fizycznego,
 • Pani Katarzynie Krzeszewskiej nauczycielowi geografii,
oraz na okres od 1 października 2007 roku do 31sierpnia 2010 roku:
 • Pani Joannie Staniś - Rzepce nauczycielowi religii.
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
   
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 83/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 28 sierpnia 2007 roku
  
w sprawie powierzenia zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp.
  
W związku z wygaśnięciem z dniem 31 sierpnia 2007 roku powierzenia zadań doradcom metodycznym: Pani Renaty Baraniak, Małgorzaty Migdy, Violetty Rydian, Wioletty Ślebiody, Pana Rafała Ślebiody oraz wakatami doradcy metodycznego do przedmiotu biologia, przyroda, wychowanie fizyczne, geografia i religia istnieje konieczność powierzenia zadań doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. Kandydatury określone w §1 niniejszej uchwały, zgodnie z § 20 ust. 5 i 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 kwietnia 2003 roku, w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakresu ich działalności obowiązkowej oraz zadań doradców metodycznych, warunków i trybu powierzania nauczycielom zadań doradcy metodycznego (Dz. U. Nr 84, poz. 779), uzgodnione zostały z dyrektorem Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Środzie Wlkp. oraz dyrektorami szkół.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Piekarski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (04/09/2007 08:21:29)
 • publikację informacji: Anna Ambroży (04/09/2007 09:43:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (04/09/2007 08:21:29)
Lista wiadomości