Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 82/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 14 sierpnia 2007 roku
 
Uchwała  Nr  82/2007
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 14 sierpnia 2007 roku
 
 
w sprawie przeprowadzenia czwartego przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie gm. Środa Wlkp.
 
 
Na  podstawie  art. 32 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity z  2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), § 4 i § 10 uchwały Rady Powiatu Średzkiego Nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108), Zarząd Powiatu Średzkiego  uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić czwarty przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości położonej w Kijewie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:
nr  23/41, o powierzchni 1,1646 ha,
nr 23/42,  o powierzchni 0,9274 ha,
zapisanej w księdze wieczystej KW 32243, stanowiącej własność Powiatu Średzkiego.
 
            § 2. Zbycie nieruchomości określonej w § 1 uchwały, winno nastąpić na rzecz jednego nabywcy.
 
§3.  Cenę wywoławczą ustala na kwotę 204 000 zł (zwolnienie z podatku VAT)
             wadium ustala na kwotę 20 400
Wysokość postąpienia ustalą uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 
§4. Wadium winno być wniesione w pieniądzu i winno znaleźć się na koncie Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. nie później niż w dniu 26 września 2007 roku.
 
§5. Otwarcie przetargu nastąpi w dniu 3 października 2007 roku o godz. 900 w sali nr 107 (parter) Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Daszyńskiego 5.
 
§6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu.
 
§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
STAROSTA
/-/ Piotr Piekarski
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr 82/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 14 sierpnia 2007 roku
  
 
            Z uwagi na negatywny wynik trzech przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Średzkiego, położonej w Kijewie, Zarząd Powiatu Średzkiego postanowił ogłosić czwarty przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości, przy zachowaniu dotychczasowych warunków.
W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i w pełni uzasadnione.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak - BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Ambroży (22/08/2007 07:54:09)
  • publikację informacji: Anna Ambroży (22/08/2007 07:54:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Ambroży (22/08/2007 07:54:09)
Lista wiadomości