Wyszukiwarka:

2007 rok

Uchwała Nr 74/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 11 lipca 2007 roku
 
 
Uchwała  Nr 74/2007
Zarządu  Powiatu  Średzkiego 
z dnia 11 lipca 2007 roku
 
w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Trzebisławkach gm. Środa Wlkp.
 
Na  podstawie § 3 ust. 1 w związku z § 2 uchwały Rady Powiatu Średzkiego  nr XX/139/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego, Zarząd Powiatu Średzkiego uchwala, co następuje:
 
§ 1. Nabyć nieodpłatnie  na rzecz Powiatu Średzkiego  nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa, będącą w Zasobie Agencji Nieruchomości Rolnych, oznaczoną jako działka ewidencyjna :
nr  130/8 o powierzchni 0,0050 ha,
położoną w Trzebisławkach, zapisaną w księdze wieczystej nr Trzebisławki Tom I wykaz 1 majątek ziemski.
 
§ 2. Nieruchomość opisana w § 1 nabywana jest pod przebudowę drogi powiatowej nr 3673P Trzebisławki - Koszuty.
 
§ 3. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu Średzkiego Nr 509/2006 z dnia 8 września 2006 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Trzebisławkach gm. Środa Wlkp. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Średzkiemu
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 Wicestarosta Średzki
/-/ Jerzy Leporowski
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
do uchwały Nr 74/2007
Zarządu Powiatu Średzkiego
z dnia 11 lipca 2007 roku
 
 
            W związku z zamiarem nabycia przez Powiat Średzki działki nr 130/8 położonej w Trzebisławkach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w dyspozycji Agencji Nieruchomości Rolnych, Burmistrz Miasta Środa Wlkp. wydał decyzję Nr GiGP-7331/287/2006/2007 z dnia 21 marca 2007 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej przebudowę drogi powiatowej nr 3673P Trzebisławki - Koszuty na działce nr 130/8.
W zmienianej uchwale Nr 509/2006 z dnia 8 września 2006 r. w § 2, działka nabywana jest pod drogę powiatową, a nie pod przebudowę drogi. Zaistniała zatem rozbieżność między decyzją Burmistrza, a uchwałą Zarządu Powiatu .
Z uwagi na potrzebę uszczegółowienia celu nabycia działki oraz ujednolicenia zapisów,  zaistniała konieczność zmiany uchwały Nr 509/2006 z dnia 8 września 2006 r.
Biorąc powyższe pod uwagę, zmiana przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadniona.
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: B.Kaźmierczak-BR
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:48:40)
  • publikację informacji: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:58:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Renata Markiewicz (16/07/2007 13:58:01)
Lista wiadomości